Podrobné pravidlá kampane Samsung (ďalej len „Pravidlá“)

Výkup s bonusom Samsung Galaxy Watch5 /Watch5 Pro

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

 1. Organizátor Kampane a Prevádzkovateľ Kampane vaplikácii Samsung Members a www.samsung.sk : spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28987322, DIČ:CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor Kampane“).
 2. Technický správca WEB systému Kampane www.novysamsung.sk, ktorý rovnako vykupuje vlastným menom a na vlastný účet staré prístroje (vid ďalej): mobil online, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 13, Lučenec, 984 01, IČO: 44547722, DIČ: 2022734318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15812/S (ďalej len „technický správca webu a/alebo Sprostredkovateľ“).
 3. Účastníkom Kampane (ďalej len "Účastník") sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom, s miestom bydliska alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom kampane alebo Sprostredkovateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 4. Kampaň prebieha od 1.6.2023 do 30.6.2023 vrátane alebo do vyčerpania zásob. Poslednú platnú registráciu nového Prístroja na stránke www.novysamsung.sk je možné vykonať dňa 7.7.2023 vrátane a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú. Odpredaj starého prístroja na výkupnom mieste podľa čl. 10) Pravidiel je možné vykonať najneskôr do 31.07.2023 vrátane.
 5. V rámci Kampane je možné čerpať Bonusy iba na zakúpené nové Prístroje modelu Galaxy Watch5 (SM-R900N, SM-R905F, SM-R910N, SM-R915F), Samsung Galaxy Watch5 Pro (SM-R920N, SM-R925F) pochádzajúce z distribučnej siete Organizátora Kampane a v predajniach uvedených v článku 6a) týchto Pravidiel. Bonusy je možné čerpať len na Prístroje špecifikované v týchto Pravidlách, ktoré boli Účastníkom zakúpené ako nové. Bonusy sa nevzťahujú na prístroje zakúpené Účastníkom, ktoré boli pred predajom Účastníkovi použité, rozbalené alebo repasované. Označenie prístrojov pre autorizovanú distribúciu v SR, za ktorých nákup je možné čerpať bonus, je:
  Model Označenie Farba Pripojenie
  Galaxy Watch5 Pro 45mm LTE SM-R925FZKAEUE Black Titanium LTE
  Galaxy Watch5 Pro 45mm LTE SM-R925FZTAEUE Gray Titanium LTE
  Galaxy Watch5 Pro 45mm SM-R920NZKAEUE Black Titanium Bluetooth
  Galaxy Watch5 Pro 45mm SM-R920NZTAEUE Gray Titanium Bluetooth
  Galaxy Watch5 44mm LTE SM-R915FZAAEUE Graphite LTE
  Galaxy Watch5 44mm LTE SM-R915FZBAEUE Sapphire LTE
  Galaxy Watch5 44mm LTE SM-R915FZSAEUE Silver LTE
  Galaxy Watch5 44mm SM-R910NZAAEUE Graphite Bluetooth
  Samsung Galaxy S23+ SM-R910NZBAEUE Sapphire Bluetooth
  Samsung Galaxy S23+ SM-S916BLIGEUE Silver Bluetooth
  Galaxy Watch5 40mm LTE SM-R905FZAAEUE Graphite LTE
  Galaxy Watch5 40mm LTE SM-R905FZSAEUE Silver LTE
  Galaxy Watch5 40mm LTE SM-R905FZDAEUE Pink Gold LTE
  Galaxy Watch5 40mm LTE SM-R900NZSAEUE Silver Bluetooth
  Galaxy Watch5 40mm LTE SM-R900NZAAEUE Graphite Bluetooth
  Galaxy Watch5 40mm LTE SM-R900NZDAEUE Pink Gold Bluetooth
  (ďalej len „Nové Prístroje“ alebo každý zvlášť „Nový Prístroj“)

 6. Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie Bonusu (musia byť splnené kumulatívne):
  1. Zakúpenie nového Prístroja Samsung uvedeného v článku 5) týchto Pravidiel v jednej z uvedených Predajní na území Slovenskej republiky:
   AGEM
   Alza.sk
   IRD Distribution
   ANDREA SHOP
   ATC SK
   Datacomp
   DATART
   DATES MOBILE
   digitall.sk
   DOMOSS
   Elektromax
   Planeo Elektro
   EURONICS (sieť nezávislých predajcov)
   hej.sk
   mall.sk
   NAY
   Mobil Partner
   mobilonline.sk
   mp3.sk
   Okay
   pgs.sk
   TPD
   SETEL, s.r.o.
   Šeko Shop
   samsung.com/sk
   SMARTY s.r.o

   (ďalej len „Predajne“ alebo každá zvlášť „Predajňa“)

  2. Kúpou nového Prístroja sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predajňou, ktorej predmetom je nový Prístroj z distribúcie Organizátora Kampane uvedený v článku 5) týchto Pravidiel. Nákup sa musí uskutočniť v období od 1.6.2023 do 30.6.2023 vrátane. Účastník musí vykonať registráciu nového Prístroja na stránke www.novysamsung.sk podľa článku 4) týchto Pravidiel, čiže do 07.7.2023 vrátane. Podrobnejší popis registrácie je uvedený v čl. 7a 8 týchto Pravidiel. Registráciou nového Prístroja uvedeného v článku 5 týchto Pravidiel a predajom funkčného starého prístroja na výkupných miestach získava Účastník za stanovených podmienok možnosť získania bonusu k výkupnej cene od Sprostredkovateľa v sumárnej výške až 100 EUR. Bonus k výkupnej cene môže byť uplatnený až po riadnej registrácii nového Prístroja z článku 5) na stránke www.novysamsung.sk a uzavretím kúpnej zmluvy na odkup starého funkčného prístroja na výkupnom mieste Sprostredkovateľa.

  3. Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí si stanoveným spôsobom zaregistrovali nový Prístroj uvedený v článku 5) týchto Pravidiel, zakúpený v niektorej z Predajní na území Slovenskej republiky uvedených v článku 6a) týchto Pravidiel, nahrali účtovný doklad (bližšie čl. 7 a čl. 8 Pravidiel), a splnili všetky povinnosti uvedené v týchto Pravidlách Kampane.

  4. Podmienkou vzniku nároku na Bonus k výkupnej cene za starý prístroj je nákup aspoň jedného nového Prístroja uvedeného v článku 5 týchto Pravidiel v období Od 1.6.2023 do 30.6.2023 vrátane a predaj starého funkčného prístroja Sprostredkovateľovi podľa čl. 9) Pravidiel. Záujem o využitie Bonusu k výkupu možno prejaviť len do 7.7.2023 vrátane spôsobom ustanoveným v článku 7 a 9 týchto Pravidiel. Pri neskoršej registrácii či nesplnení ostatných podmienok týchto pravidiel, nárok na bonus nevzniká.
   Sprostredkovateľom určená maximálna výška výkupnej ceny a Bonusov u modeloch pri výkupe starších funkčných prístrojov:
   bonus_table
   *Vyššie uvedená variabilná výkupná cena za odpredaj starého prístroja je výlučne určovaná Sprostredkovateľom, pričom Organizátor Kampane nemá na určenie ich výšky žiadny vplyv. Sprostredkovateľ staré prístroje vykupuje od Účastníka vlastným menom a na vlastný účet. Variabilná čiastka výkupnej ceny sa môže meniť podľa stavu starého prístroja a na základe aktuálnych podmienok na trhu.
 7. Registrácia Účastníka a Prístrojov do Kampane


  1. Zapojenie účastníka do kampane prebieha v ďalej uvedených krokoch:
   1. Registrácia nového Prístroja a jeho overenie na stránke www.novysamsung.sk do 07.07.2023 vrátane
   2. Odpredaj starého prístroja a jeho overenie na výkupnom mieste do 31.7.2023 vrátane
   Krok 2. nie je možné vykonať pokiaľ neprebehne schválenie registrácie z kroku 1. Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka, tzn. na jeden Samsung Account, je možné v Kampani registrovať maximálne dva nové Prístroje.

  2. Ak chce Účastník získať nárok na Bonusy a nemá doposiaľ založený účet Samsung Account, ktorý je nutný na správne fungovanie registrácie na základe používania predchádzajúceho prístroja Samsung Galaxy, musí si založiť účet Samsung Account. Účet je možné založiť počas registrácie alebo nahttps://account.samsung.com/accounts/v1/MBR/terms#.

  3. Účet Samsung Account Účastníka je tvorený a identifikovaný menom a priezviskom účastníka, heslom, emailom a dátumom narodenia účastníka. Bez zadania týchto údajov nebude založenie účtu umožnené.

  4. Prístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením hesla. Heslo si Účastník vkladá sám pri zakladaní účtu Samsung Account. Heslo si môže Účastník neskôr zmeniť.

  5. Po zakúpení Prístroja je nutné stanoveným spôsobom registrovať zakúpený nový Prístroj s parametrami uvedenými v článku 5 týchto Pravidiel, na ktorý Účastník chce využiť výkup starého prístroja a získať Bonusy. Pre úspešnú registráciu je nutné priamo nahrať do registračného formulára v aplikácii na stránke www.novysamsung.sk kópiu účtovného dokladu preukazujúceho kúpu nového Prístroja (pokladničný blok, Zmluva, Dodatok ku Zmluve alebo faktúra), dátum nákupu, Predajňu oficiálneho predajcu podľa bodu č. 6 Pravidiel, model nového prístroja a SN (sériové číslo) registrovaného nového Prístroja. Kópia pokladničného dokladu alebo faktúry musí jednoznačne preukazovať nákup nového Prístroja Účastníkom Kampane. Akceptované budú aj Zmluvy a Dodatky ku Zmluve o poskytovaní verejných služieb preukazujúce kúpu nového Prístroja.

  6. V tejto Kampani je možné registrovať len nové Prístroj/e – tzn. Prístroj/e značky Samsung s parametrami uvedenými v článku 5) týchto Pravidiel, a len na tieto je možné Bonus uplatniť a získať výkupnú cenu za starý prístroj.

  7. Registrácia nového prístroja na www.novysamsung.sk musí byť kompletne dokončená najneskôr do 07.07.2023 vrátane. Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a Účastník nemá na bonus a odpredaj nárok.

  8. V prípade, že niektoré údaje v registrácii sú chybné alebo nesprávne, bude Účastník e-mailom vyzvaný na doplnenie informácii. V prípade nedoplnenia požadovaných informácií do 14.7.2023 (vrátane), alebo ich nedoplnení správne, nárok na Bonus a výkup starého prístroja Účastníkovi zaniká.

  9. Po úspešnej registrácii nového Prístroja získa Účastník Kampane e-mailom potvrdenie o registrácii. Na jednu registráciu v kampani, tzn. jeden účet Samsung Account, je možné zaregistrovať maximálne 2 rôzne Prístroje podľa čl.5)
  10. Po úspešnom zvalidovaní registrácie získa Účastník Kampane e-mailom potvrdenie o akceptovaní registrácie nového Prístroja Po obdržaní akceptačného e-mailu musí Účastník na získanie Bonusov odpredať starý prístroj výlučne osobne na jednom z dostupných výkupných miest Sprostredkovateľa a to do 31.7.2023 (vrátane). Aktuálny zoznam dostupných výkupných miest je uvedený na stránke www.novysamsung.sk.
  11. Rozhodným okamihom pre účely vyhodnotenia získania nároku na Bonus podľa tejto Kampane, je v prípade registrácie cez uvedenú stránku okamih doručenia kompletne vyplneného formulára registrácie nového Prístroja a Účastníka (ak už nie je registrovaný) osobe spracovávajúcej registrácie, vrátane doručenia kópie účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) prostredníctvom stránky www.novysamsung.sk. O výsledku registrácie bude Účastník informovaný e-mailom najneskôr do 30 dní od vykonania registrácie.
  12. Organizátor nie je povinný zasielať viac upozornení, a to ani v prípade, že je zasielaný e- mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako spam, čo Organizátor nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.
  13. Ak Účastník od Organizátora nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Organizátora mohla byť označená ako SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Organizátora Kampane, ktorá problém vyrieši. Organizátor Kampane nenesie zodpovednosť za prípadné zmeškanie možnosti získať unikátny kód z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením, ako aj za zneužitie kódu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke a registrovaného prístroja Účastníka treťou osobou.

 8. Odpredaj starého prístroja na výkupnom mieste:

  1. Účastník si zvolí výkupné miesto Sprostredkovateľa, kde po kontrole starého prístroja servisným technikom a odsúhlasení výkupnej ceny Účastníkom bude staré zariadenie vykúpené priamo na výkupnom mieste, kde podpíše Účastník a Sprostredkovateľ výkupnú zmluvu. O finálnej výkupnej sume starého funkčného prístroja rozhoduje výlučne Sprostredkovateľ. Organizátor kampane tak žiadnym spôsobom nerozhoduje o výkupnej cene za starý funkčný prístroj.

  2. Pre získanie Výkupného Bonusu až 100€ je Účastník povinný počas výkupu Starého prístroja na výkupnom mieste fyzicky preukázať sériové číslo Nového prístroja. Sériové číslo musí byť zhodné so sériovým číslom uvedeným v schválenej registrácii. Sériové číslo Nového Prístroja je unikátne a nachádza sa na spodnej časti Nového Prístroja. Kontrolu sériového čísla na Novom Prístroji vykoná servisný technik Sprostredkovateľa priamo na výkupnom mieste. V prípade, že Účastník neumožní fyzickú kontrolu sériového čísla Nového Prístroja na výkupnom mieste počas výkupu Starého prístroja, nárok na bonus Účastníkovi zaniká.

  3. Sprostredkovateľ má výhradné právo odmietnuť vykúpenie starého prístroja a to najmä, nie však výlučne, z dôvodov jeho celkovej či podstatnej nefunkčnosti alebo inak zlého technického stavu. Sprostredkovateľ má v sporných prípadoch právo vyžiadania si pokladničného či iného dokladu súvisiaceho so starým prístrojom, na ktorý je uplatňovaný Bonus.

  4. Aktuálny zoznam dostupných výkupných miest je uvedený na stránke www.novysamsung.sk.

  5. Odpredaj starého prístroja, jeho overenie a overenie sériového čísla Nového Prístroja na výkupnom mieste musí prebehnúť do 31.7.2023 (vrátane) inak nárok na získanie Výkupného Bonusu Účastníkovi zaniká.

 9. Popis bonusov


  Bonus za odpredaj starého prístroja:
  1. Zakúpením nového Prístroja uvedeného v článku 5 týchto Pravidiel, Účastníka a registrácii nového Prístroja na stránke www.novysamsung.sk , predajom (resp. odpredajom) svojho starého funkčného prístroja na výkupnom mieste, má Účastník nárok na získanie Bonusov vo výške 70 EUR pri kúpe Prístroja Galaxy Watch5 alebo Bonus vo výške 100 EUR pri kúpe Prístroja Galaxy Watch5 Pro za splnenia podmienok stanovených v týchto Pravidlách, najmä podľa čl. 7) a 8). Výkupná suma za starý funkčný prístroj bude Účastníkovi vyplatená po validácii stavu starého prístroja a po odsúhlasení výkupnej ceny. Bonus bude po fyzickej kontrole sériového čísla Nového Prístroja vyplatený okamžite na mieste oproti podpisu výkupnej zmluvy.

  2. V rámci tejto Kampane môže Účastník získať celkovú sumu až do výšky 1099 EUR. Výška sumy závisí od modelu a aktuálneho technického stavu odpredaného starého prístroja a zakúpeného nového Prístroja a výšky Bonusov.

  3. Bonusy vo výške 70 Eur alebo 100 Eur je možné uplatniť v súlade s článkom 6) a 7) týchto Pravidiel v prípade nákupu Nového Prístroja uvedeného v článku 5 Pravidiel.

  4. V prípade nákupu nového Prístroja Účastníkom ako spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude Bonus vo výške 70 Eur alebo 100 Eur (bližšie definovaný v článku 9 písm. a) týchto Pravidiel) vyplatený iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia nového Prístroja odstúpiť. Bonus vo výške 70 Eur alebo 100 Eur (bližšie definovaný v článku 10 písm. a) týchto pravidiel) nebude zaslaný ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

  5. V prípade, ak Účastník využije svoje právo od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia nového Prístroja odstúpiť a Bonus vo výške 70 Eur alebo 100 Eur, mu už bol pred odstúpením od kúpnej zmluvy vyplatený, je povinný kontaktovať Organizátora a vrátiť vyplatený Bonus na základe pokynov Organizátora.
 10. Ďalšie ustanovenia

 11. Účastník je povinný po nákupe uschovať pokladničný bloček alebo faktúru preukazujúcu nákup nového Prístroja. V prípade uplatnenia nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov (t.j. pokladničného bloku alebo faktúry) a kúpnej zmluvy. Bez predloženia príslušných dokladov stráca Účastník nárok na využitie Bonusu. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci nákup nového Prístroja a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t.j. presný dátum zakúpenia nového Prístroja, IMEI a špecifikáciu nového Prístroja. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné. Doklad o kúpe bude akceptovaný s dátumom od 01.02.2023 do 30.06.2023 vrátane.
 12. Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia, že sa Účastník dopustil podvodného konania za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na Bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich kalendárnych dní v požadovanej forme. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na Bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo tohto Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na Bonus.
 13. Platca DPH, ktorý kúpil nový Prístroj v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je pri uplatnení Bonusu v súlade s § 53 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“), povinný v príslušnej výške vykonať opravu odpočítanej dane (vrátiť nárokovanú DPH).
 14. Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a v rámci registrácie ďalej Účastník prehlasuje, že sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.
 15. Vymáhanie účasti na Kampani súdnou cestou je vylúčené.
 16. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Organizátorom, vrátane súvisiacich práv, sú dostupné na adrese: https://www.samsung.com/sk/akcie/members/.
 17. Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Bonusy inými bonusmi obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania Bonusov.
 18. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) Bonusov.
 19. Proces výkupu starého funkčného prístroja prostredníctvom portálu www.novysamsung.sk. ako aj spôsob a podmienky výkupu nemôže Organizátor Kampane ovplyvniť a ani za tento výkup, jeho proces a podmienky nezodpovedá. Výkup starého prístroja, rovnako ako určovanie výslednej výkupnej ceny, vykonáva výhradne Sprostredkovateľ.
 20. Úplné a presné pravidlá a podmienky registrácie cez portál www.novysamsung.sk sú dostupné na webových stránkach portálu www.novysamsung.sk.
 21. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie či stratu Bonusu bankou.
 22. Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť, pričom otomto rozhodnutí budú Účastníci informovaní. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane, na webových stránkach www.novysamsung.sk. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webových stránok www.samsung.sk alebo zavolaním na infolinku 0800 726 786.
 23. Túto Kampaň nie je možné kombinovať s inými akčnými ponukami a zľavami.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje účastníkov kampane.

Spoločnosť Samsung SK môže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

 • Identifikačné údaje, kontaktné údaje,
 • Číslo bankového účtu,
 • Informácie týkajúce sa zariadenia Samsung.

Osobné údaje sú spracúvané na účely:

 • Registrácia účastníka, organizácia a vyhodnotenie kampaní a plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel kampaní v súvislosti s účasťou v kampani. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané na základe zmluvy uzatvorenej s účastníkom kampane, a to po dobu trvania kampane a následne po dobu nutnú k ochrane práv spoločnosti Samsung SK v súvislosti s kampaňou, a to po dobu 3 rokov od ukončenia kampane, ktoré sa účastník zúčastnil. V prípade neposkytnutia osobných údajov pre tento účel sa nebudete môcť kampane zúčastniť.
 • Prezentácia výsledkov kampane, ktorej sa účastník zúčastnil, v médiách a reklamných materiáloch. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.
 • Marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk, zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov,
 • právo na vymazanie údajov,
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo žiadať obmedzenie spracúvania,
 • právo začať konanie pred orgánom dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
 • ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Ďalej mate právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Výkon svojich práv môžete žiadať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk.

Okrem uvedených spoločností, môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny Samsung. V rámci sprístupnenia osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny môže dochádzať k prenosu osobných údajov do tretej krajiny, Kórejskej republiky, na základe štandardných zmluvných doložiek.

Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené našim organizátorom marketingových kampaní, napr. spoločnosti Mobil online, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec, IČO: 44547722, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banská Bystrica, sp. zn. Sro 15812/S a poskytovateľom ďalších služieb v tejto oblasti, ako sprostredkovateľom alebo ako ďalším sprostredkovateľom, a to len v rozsahu potrebnom na poskytovanie daných služieb v tejto oblasti. Ďalšími príjemcami môžu byť oprávnení zamestnanci spoločnosti Samsung SK a jej dôveryhodní poskytovatelia služieb.

Spoločnosť Samsung je možné kontaktovať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk. Rovnako je možné kontaktovať zodpovednú osobu na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited
Data Protection Officer
Adresa: Samsung House, 1000 Hillswood Drive,
Chertsey, Surrey KT16 0PS
Spojené kráľovstvo

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung SK sú dostupné na adrese www.samsung.com/sk/info/privacy/.

Osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ aj spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg. Číslo: 03086621 ("Samsung UK"), a to v rozsahu identifikačné údaje, kontaktné údaje a informácie týkajúce sa zariadenia Samsung. Spoločnosť Samsung UK spracúva uvedené osobné údaje na marketingové účel, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielanie informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung UK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung UK, vrátane súvisiacich práv a kontaktov, sú dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.