Správny čas na nový Samsung-Galaxy S21 FE

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

 1. Organizátor Kampane a Prevádzkovateľ Kampane v aplikácii Samsung Members : spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28987322, DIČ:CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor Kampane“).
 2. Technický správca WEB systému Kampane www.novysamsung.sk, ktorý rovnako vykupuje vlastným menom a na vlastný účet staré prístroje (vid ďalej): mobil online, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 13, Lučenec, 984 01, IČO: 44547722, DIČ: 2022734318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15812/S (ďalej len „technický správca webu a/alebo Sprostredkovateľ“).
 3. Účastníkom Kampane (ďalej len "Účastník") sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom, s miestom bydliska alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom kampane alebo Sprostredkovateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 4. Kampaň prebieha od 5.1.2022 do 31.1.2022 vrátane alebo do vyčerpania bonusov. Poslednú platnú registráciu nového prístroja v mobilnej aplikácii Samsung Members je možné vykonať dňa 31.1.2022 vrátane a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú. Registráciu starého prístroja na www.novysamsung.sk podľa čl. 9 Pravidiel je možné vykonať dňa 15.2.2022 vrátane a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú.
 5. V rámci Kampane je možné čerpať bonusy iba na zakúpené nové prístroje modelu Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990B) pochádzajúce z distribučnej siete Organizátora Kampane a v predajniach uvedených v článku 6a) týchto Pravidiel. Bonusy je možné čerpať len na prístroje špecifikované v týchto Pravidlách, ktoré boli Účastníkom zakúpené ako nové. Bonusy sa nevzťahujú na prístroje zakúpené Účastníkom, ktoré boli pred predajom Účastníkovi použité alebo repasované. Označenie prístrojov pre autorizovanú distribúciu v SR, za nákup ktorých je možné čerpať bonus, je:
  Oficiálny Názov Model kód Pamäť Farba EAN
  Galaxy S21 FE 5G SM-G990BLGDEUE 6+128GB Zelená 8806092587069
  Galaxy S21 FE 5G SM-G990BLGGEUE 8+256GB Zelená 8806092589346
  Galaxy S21 FE 5G SM-G990BLVDEUE 6+128GB Fialová 8806092587021
  Galaxy S21 FE 5G SM-G990BLVGEUE 8+256GB Fialová 8806092589339
  Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZADEUE 6+128GB Šedá 8806092587038
  Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAGEUE 8+256GB Šedá 8806092589315
  Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZWDEUE 6+128GB Biela 8806092587014
  Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZWDEUE 8+256GB Biela 8806092589148
  (ďalej len „Nové Prístroje“ alebo každý zvlášť „Nový Prístroj“)

 6. Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie Bonusu (musia byť splnené kumulatívne):
  1. Zakúpenie Prístroja Samsung uvedeného v článku 5) týchto pravidiel v jednej z uvedených Predajní na území Slovenskej republiky AGEM
   Alza.sk
   ANDREA SHOP
   ANDREA SHOP Šala
   ATC
   Datacomp
   DATART
   DATES MOBILE
   digitall.sk
   DOMOSS
   Elektromax
   EURONICS (sieť nezávyslých predajcov) ELEKTROSPED, a.s.
   hej.sk
   IRD retail services, s. r. o
   NAY
   Mobil Partner
   mall.sk
   mobilonline.sk
   mp3.sk
   O2
   OKAY
   Planeo Elektro
   Samsung značková predajňa Bratislava Avion
   Samsung značková predajňa Bratislava Bory
   Samsung značková predajňa Banská Bystric
   a Samsung značková predajňa Košice
   Samsung Značková predajňa Žilina Aupark
   TPD
   SETEL, s.r.o.
   Šeko Shop
   samsung.sk

   (ďalej len „Predajne“ alebo každá zvlášť „Predajňa“)

  2. Kúpou Nového Prístroja sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predajňou, ktorej predmetom je Nový Prístroj z distribúcie Organizátora Kampane uvedený v článku 5) týchto Pravidiel. Nákup sa musí uskutočniť v období od 5.1.2022 do 31.1.2022 vrátane. Účastník musí následne vykonať registráciu Nového Prístroja v mobilnej aplikácii Samsung Members do 31.1.2022 a registráciu starého prístroja na webových stránkach www.novysamsung.sk v období podľa článku 4) týchto Pravidiel, čiže do 15.2.2022 vrátane. Podrobnejší popis registrácie je uvedený v čl. 7, 8 a 9 Pravidiel. Registráciou Nového Prístroja uvedeného v článku 5 Pravidiel a predajom funkčného starého prístroja cez portál www.novysamsung.sk získava Účastník za stanovených podmienok možnosť získania bonusu od Sprostredkovateľa v sumárnej výške 150 EUR (ďalej len „Bonus“). Výška Bonusu nezávisí od modelu a aktuálneho technického stavu vykupovaného starého prístroja zhodnoteného Sprostredkovateľom, ale odmodelu zakúpeného Nového Prístroja Galaxy S21 FE. Bonus môže byť uplatnený až po riadnej registrácii Účastníka Kampane a Nového Prístroja v aplikácii Samsung Members a na webových stránkach www.novysamsung.sk

  3. Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí stanoveným spôsobom zaregistrovali Nový Prístroj uvedený v článku 5 týchto Pravidiel, zakúpený v niektorej z Predajní na území Slovenskej republiky uvedených v článku 6a) Pravidiel, nahrali účtovný doklad (bližšie čl. 7e) a čl. 11 Pravidiel), a splnili všetky povinnosti uvedené v týchto Pravidlách Kampane.

  4. Podmienkou vzniku nároku na Bonus je nákup aspoň jedného Nového Prístroja uvedeného v článku 5) týchto Pravidiel v období od 5.1.2022 do 31.1.2022 vrátane a predaj starého funkčného prístroja Sprostredkovateľovi podľa čl. 9) Pravidiel. Záujem o využitie Bonusu možno prejaviť len do 31.1.2022 spôsobom ustanoveným v článku 7) týchto Pravidiel. Pri neskoršej registrácii či nesplnení ostatných podmienok týchto Pravidiel, nárok na Bonus nevzniká.
   Sprostredkovateľom určená maximálna výška výkupnej ceny a Bonusov u modeloch pri výkupe starších funkčných prístrojov:
   Model Výkupná cena za starý prístroj
   Variabilná výkupna cena* Fixná cena - Bonus k výkupnej cene**
   Funkčný smartfón Do 999€ podľa www.novysamsung.sk 150€
   *Vyššie uvedená variabilná výkupná cena za odpredaj starého prístroja je výlučne určovaná Sprostredkovateľom, pričom Organizátor Kampane nemá na určenie ich výšky žiadny vplyv. Sprostredkovateľ staré prístroje vykupuje od Účastníka vlastným menom a na vlastný účet. Vyššie uvedené výkupné ceny reprezentujú najvyššie pamäťové verzie telefónneho prístroja. Variabilná čiastka výkupnej ceny sa môže meniť podľa stavu starého prístroja a na základe aktuálnych podmienok na trhu. Odpredaný starý prístroj musí byť funkčný.
 7. Registrácia Účastníka a Prístrojov do Kampane

 8. Všeobecné informácie:

  1. Registrácia Účastníka prebiehaha v dvoch krokoch: 1. Registrácia Nového Prístroja a jeho overenie v mobilnej aplikácii Samsung Members, 2. Registrácia starého prístroja a jeho overenie na www.novysamsung.sk . Krok 2. nie je možné vykonať, pokiaľ neprebehne úspešná registrácia z kroku 1.

  2. Ak chce Účastník získať výkupnú cenu za starý prístroj a Bonus a nemá doposiaľ založený účet Samsung Account, ktorý je nutný na správne fungovanie aplikácie Samsung Members na základe používania predchádzajúceho prístroja Samsung Galaxy, musí si založiť účet Samsung Account, prihlásiť sa do aplikácie Samsung Members a vyplniť registračný formulár „Správny čas na nový Samsung“ v časti "Výhody" v období od 5.1.2022 do 31.1.2022 vrátane. Neskoršia registrácia nebude povolená. Registráciu je možné vykonať výhradne na zakúpenom Novom Prístroji podľa bodu 5) týchto Pravidiel.

  3. Účet Samsung Account Účastníka je tvorený a identifikovaný Samsung Galaxy prístrojom Účastníka, menom a priezviskom Účastníka, heslom, emailom a dátumom narodenia Účastníka. Bez zadania týchto údajov nebude založenie účtu umožnené.

  4. Prístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením hesla. Heslo si Účastník vkladá sám pri zakladaní účtu Samsung Account. Heslo si môže Účastník neskôr zmeniť.

  5. Ďalej je nutné stanoveným spôsobom registrovať zakúpený Nový Prístroj, na ktorý Účastník chce využiť výkup starého prístroja a získať Bonus. Pre úspešnú registráciu je nutné dokončiť registráciu, teda priamo nahrať do registračného formulára v aplikácii Samsung Members kópiu účtovného dokladu preukazujúceho kúpu Nového Prístroja (pokladničný blok, Zmluva, Dodatok ku Zmluve alebo faktúra), dátum nákupu, Predajňu oficiálneho predajcu podľa bodu č. 6) Pravidiel a IMEI (sériové číslo) registrovaného Nového Prístroja. Kópia pokladničného dokladu alebo faktúry musí jednoznačne preukazovať nákup Nového Prístroja Účastníkom Kampane. Akceptované budú aj Zmluvy a Dodatky ku Zmluve o poskytovaní verejných služieb preukazujúce kúpu Nového Prístroja.

  6. V tejto Kampani je možné registrovať len Nové Prístroje – tzn. Prístroj/e značky Samsung Galaxy s parametrami uvedenými v článku 5) týchto Pravidiel, a len na tieto je možné Bonus uplatniť a získať výkupnú cenu za starý prístroj.

  7. Registrácia starého prístroja musí byť kompletne dokončená najneskôr do 15.2.2022 vrátane. Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a Účastník nemá na Bonus a odpredaj nárok.

  8. Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka, tzn. na jeden Samsung Account je možné v Kampani registrovať maximálne dva Nové Prístroje.

 9. Registrácia v aplikácii Samsung Members:

  1. V aplikácii Samsung Members je pripravený formulár „Správny čas na nový Samsung“ v časti Výhody, v ktorom je nutné uviesť všetky požadované údaje, a to: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail Účastníka a údaje o Novom Prístroji. Zároveň Účastník vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito Pravidlami. Vytvorenim registrácie Účastnik súhlasí s Pravidlami tejto Kampane.

  2. Ak bola registrácia uskutočnená správne, dostane Účastník e-mail s potvrdením registrácie v Kampani. V prípade, že niektoré údaje v registrácii sú chybné alebo nesprávne, bude Účastník e-mailom vyzvaný na doplnenie informácii. V prípade nedoplnenia požadovaných informácií do 7.2.2022, alebo ich nedoplnení správne, nárok na Bonus a výkup starého prístroja Účastnikovi zaniká.

  3. Pri registrácii Účastníka je nutné registrovať Nový Prístroj (zakúpený v období od 5.1.2022 do 31.1.2022 vrátane, a to vyplnením nasledujúcich údajov :
   - model Nového Prístroja (načíta sa automaticky),
   - Predajňu, kde sa nákup uskutočnil,
   - IMEI prístroja (načíta sa automaticky),
   - čitatelnú fotografiu nákupného dokladu preukazujúcu kúpu Prístroja v termíne od 5.1.2022 do 31.1.2022
   Po úspešnej registrácii Účastníka aNového Prístroja získa Účastník Kampane e-mailom potvrdenie o registrácii.

  4. Po úspešnom zvalidovaní registrácie získa Účastník Kampane e-mailom potvrdenie o akceptovaní registrácie Nového Prístroja (nového telefónu) a vygenerovaní unikátneho kódu v mobilnej aplikácii Samsung Members. Získanie unikátneho kódu je povinné pre pokračovanie registrácie na www.novysamsung.sk. Po obdržani akceptačného e-mailu musí Účastník na získanie unikátneho kódu otvoriť aplikáciu Samsung Members vzakúpenom Novom Prístroji, ktorý registroval vKampani. Vaplikácii Samsung Members v časti Výhody si Účastník vygeneruje poukaz s unikátnym kódom. Generovanie kódu je možné len na Prístrojoch podľa bodu 5), ktoré boli zaregistrované v Kampani a Účastník na takúto registráciu obdržal akceptačný e-mail. Na získanie kódu v aplikácii Samsung Members nie je možné použiť iný pristroj s rozdielnym IMEI ako bolo použité v registrácii. Na vygenerovanie kódu ma účastník 7 dni po obdržaní akceptačného e-mailu. Ak účastník nestihne vygenerovať kód v stanovenej lehote 7 dni, nárok na získanie Bonusu zaniká.

  5. Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich na účely získania nároku na Bonus podľa tejto Kampane je v prípade registrácie cez uvedenú aplikáciu okamih doručenia kompletne vyplneného formulára registrácie Nového Prístroja a Účastníka (ak už nie je registrovaný) osobe spracovávajúcej registrácie, vrátane doručenia kópie účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) prostredníctvom aplikácie Samsung Members. O výsledku registrácie v aplikácii Samsung Members bude Účastník informovaný e-mailom najneskôr do 30 dní od vykonania registrácie.

  6. Organizátor nie je povinný zasielať viac upozornení, a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako spam, čo Organizátor nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

  7. Ak Účastník od Organizátora nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Organizátora mohla byť označená ako SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Organizátora Kampane, ktorá problém vyrieši. Organizátor Kampane nenesie zodpovednosť za prípadné vypršanie možnosti získať unikátny kód z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením, ako aj za zneužitie kódu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke a registrovaného prístroja Účastníka treťou osobou.
 10. Registrácia na webových stránkach www.novysamsung.sk:
  1. Na webových stránkach je pripravený formulár, v ktorom je nutné vyplniť všetky údaje, a to: IMEI Nového Prístroja, unikátny kód z aplikácie Samsung Members, identifikáciu Účastníka, model vykupovaného prístroja, parametre starého funkčného prístroja, ktoré chce Účastník odpredať a číslo bankového účtu. Zároveň Účastník berie na vedomie spracúvanie osobných údajov v súlade s týmito pravidlami, vyjadrí s týmto spracúvaním svoj súhlas a rovnako potvrdzuje čestné vyhlásenie, že vyplnené údaje sú pravdivé. Účastník týmto tiež berie na vedomie, že výkup starého prístroja vykonáva výlučne Sprostredkovateľ.

  2. Po uvedení parametrov starého funkčného prístroja, ktoré chce Účastník odpredať, sa mu zobrazí orientačná výkupná cena, ktorá bude upresnená servisným technikom po podrobnej prehliadke. Účastník si zvolí na webovej stránke www.novysamsung.sk spôsob, akým chce staré zariadenie odovzdať. Účastník si môže zvoliť spôsob odovzdania prostredníctvom kuriéra na náklady Organizátora alebo osobne na jednej z Predajní výkupcu uvedených na webovej stránke www.novysamsung.sk. Starý prístroj určený na výkup musí Účastník doručiť Sprostredkovateľovi zvoleným sposobom najneskôr do 5 dní od ukončenia registrácie na webovej stránke www.novysamsung.sk.

  3. Po prehliadke starého funkčného prístroja servisným technikom Sprostredkovateľa bude Účastník telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu kontaktovaný Sprostredkovateľom ohľadom informácie o finálnej výkupnej sume starého funkčného prístroja, ktorý Účastník odpredáva. Ofinálnej výkupnej sume starého funkčného prístroje rozhoduje výlučne Sprostredkovateľ.

  4. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na Bonus a výkupnú cenu, bude Účastník Sprostredkovateľom informovaný e-mailom do 35 pracovných dní od doručenia vykupovaného starého funkčného prístroja. Organizátor Kampane tak žiadnym spôsobom nerozhoduje o potenciálnom získaní Bonusu Účastníkom, ani o výkupnej cene za starý funkčný prístroj.

  5. Sprostredkovateľ má výhradné právo odmietnuť vykúpenie starého prístroja a to najmä, nie však výlučne, z dôvodov jeho celkovej či podstatnej nefunkčnosti alebo inak zlého technického stavu. Sprostredkovateľ má v sporných prípadoch právo vyžiadania si pokladničného či iného dokladu súvisiaceho so starým prístrojom, na ktorý je uplatňovaný Bonus.
  6. Sprostredkovateľ nie je povinný zasielať viac upozornení - a to ani v prípade, že je zasielaný e- mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako SPAM, čo Sprostredkovateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

  7. Ak Účastník od Sprostredkovateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Sprostredkovateľa mohla byť označená za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Sprostredkovateľ a Organizátor Kampane nie sú zodpovední za prípadné uplynutie platnosti Bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie Bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.

  8. Na jednu registráciu Účastníka je možné zaregistrovať maximálne dva rôzne modely Nového Prístroja Samsung série Galaxy S21 FE podľa článku 5) Pravidiel a zároveň môže Účastník registrovať a odpredať len jeden starý prístroj na jeden zaregistrovaný Nový Prístroj podľa článku 5) a 6) týchto Pravidiel.
 11. Popis bonusu:
  1. Zakúpením Nového Prístroja uvedeného v článku 5) týchto Pravidiel, po registrácii Nového Prístroja v aplikácii Samsung Members, predaji svojho starého funkčného prístroja cez portál www.novysamsung.sk a vyplnení parametrov starého funkčného prístroja Účastníka, má Účastník nárok na získanie fixného Bonusu vo výške 150 EUR za splnenia všetkých ďalších podmienok stanovených v týchto Pravidlách, najme podľa čl. 9. Výkupná suma za starý funkčný prístroj bude Účastníkovi vyplatená po validácii stavu tohto starého prístroja a to bankovým prevodom na bankový účet Účastníka. Suma výkupnej ceny sa skladá z variabilnej výkupnej ceny a fixnej časti variabilnej výkupnej ceny – Bonusu. Samsung Bonus za registráciu a kúpu nového prístroja zo série Galaxy S21 FE 5G bude Účastníkovi zaslaný bankovým prevodom na jeho bankový účet.
  2. V rámci tejto Kampane môže Účastník získať celkovú sumu až do výšky 1149 EUR. Výška sumy závisí od modelu a aktuálneho technického stavu odpredaného starého prístroja.
  3. Bonus vo výške 150 EUR je možné uplatniť v súlade s článkom 6) a 7) týchto Pravidiel v prípade nákupu Nového Prístroja uvedeného v článku 5) Pravidiel.
  4. Bonus bude bezplatne zaslaný na bankový účet Účastníka uvedený v registračnom formulári. Riadne uplatnený Bonus je Organizátor povinný zaslať v oprávnených prípadoch Účastníkovi do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie Nového Prístroja. V prípade nákupu Nového Prístroja Účastníkom ako spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia Bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude Bonus 150 EUR od spoločnosti Samsung (bližšie definovaný v článku 10 písm. a) a b) týchto Pravidiel zaslaný iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia Nového Prístroja odstúpiť. Bonus vo výške 150 EUR od spoločnosti Samsung (bližšie definovaný v článku 10 písm. a) a b) týchto Pravidiel) nebude zaslaný ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.
  5. V prípade, ak Účastník využije svoje právo od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia Nového Prístroja odstúpiť a Bonus vo výške 150 EUR, mu už bol pred odstúpením od kúpnej zmluvy vyplatený, je povinný kontaktovať Organizátora a vrátiť vyplatený Bonus na základe pokynov Organizátora.
 12. Ďalšie ustanovenia

 13. Účastník je povinný po nákupe uschovať pokladničný bloček alebo faktúru preukazujúcu nákup Nového Prístroja. V prípade uplatnenia nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov (t.j. pokladničného bloku alebo faktúry) a kúpnej zmluvy. Bez predloženia príslušných dokladov stráca Účastník nárok na využitie Bonusu. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci nákup Nového Prístroja a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t.j. presný dátum zakúpenia Nového Prístroja a špecifikáciu Nového Prístroja. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné. Doklad o kúpe bude akceptovaný s dátumom od 5.1.2022 do 31.1.2022 vrátane.
 14. OrganizátorKampanejeoprávnenývprípadochpodozrenia,žesaÚčastníkdopustilpodvodného konania za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na Bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich kalendárnych dní v požadovanej forme. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na Bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo tohto Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na Bonus.
 15. Platca DPH, ktorý kúpil Nový Prístroj v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je pri uplatnení Bonusu v súlade s § 53 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“), povinný v príslušnej výške vykonať opravu odpočítanej dane (vrátiť nárokovanú DPH).
 16. Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a v rámci registrácie ďalej Účastník prehlasuje, že sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.
 17. Vymáhanie účasti na Kampani súdnou cestou je vylúčené.
 18. ĎalšieinformácietýkajúcesaspracúvaniaosobnýchúdajovOrganizátorom,vrátanesúvisiacich práv, sú dostupné na adrese: https://www.samsung.com/sk/offer/mobile-trade-in/
 19. Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Bonusy inými bonusmi obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania bonusov.
 20. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) Bonusov.
 21. Proces výkupu starého funkčného prístroja prostredníctvom portálu www.novysamsung.sk. ako aj spôsob a podmienky výkupu nemôže Organizátor Kampane ovplyvniť a ani za tento výkup, jeho proces a podmienky nezodpovedá. Výkup starého prístroja, rovnako ako určenie výslednej výkupnej ceny, vykonáva výhradne Sprostredkovateľ.
 22. Úplné a presné pravidlá a podmienky registrácie cez portál www.novysamsung.sk sú dostupné na webových stránkach portálu www.novysamsung.sk.
 23. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie či stratu Bonusu bankou.
 24. Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť, otomto rozhodnutí budú Účastníci informovaní zverejnením na www.novysamsung.sk . Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena Pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane na webových stránkach www.novysamsung.sk. V prípade, že Účastník nebude so zmenou Pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webových stránok www.novysamsung.sk alebo zavolaním na infolinku +421 948 904 633.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje účastníkov kampane.

Spoločnosť Samsung SK môže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

 • Identifikačné údaje, kontaktné údaje uvedené v registračnom formulári,
 • Číslo bankového účtu,
 • Informácie týkajúce sa Nového prístroja Samsung a starého vykupovaného prístroja.

Osobné údaje sú spracúvané na účely:

 • Registrácia účastníka, organizácia a vyhodnotenie kampaní a plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel kampaní v súvislosti s účasťou v kampani. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané na základe zmluvy uzatvorenej s účastníkom kampane, a to po dobu trvania kampane a následne po dobu nutnú k ochrane práv spoločnosti Samsung SK v súvislosti s kampaňou, a to po dobu 3 rokov od ukončenia kampane, ktorej sa účastník zúčastnil. V prípade neposkytnutia osobných údajov pre tento účel sa nebudete môcť kampane zúčastniť.
 • Prezentácia výsledkov kampane, ktorej sa účastník zúčastnil, v médiách a reklamných materiáloch. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.
 • Marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk, zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov,
 • právo na vymazanie údajov,
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo žiadať obmedzenie spracúvania,
 • právo začať konanie pred orgánom dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
 • ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Ďalej mate právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Výkon svojich práv môžete žiadať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk.

Okrem uvedených spoločností, môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny Samsung. V rámci sprístupnenia osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny môže dochádzať k prenosu osobných údajov do tretej krajiny, Kórejskej republiky, na základe štandardných zmluvných doložiek.

Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené našim organizátorom marketingových kampaní, napr. spoločnosti Mobil online, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec, IČO: 44547722, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banská Bystrica, sp. zn. Sro 15812/S a poskytovateľom ďalších služieb v tejto oblasti, ako sprostredkovateľom alebo ako ďalším sprostredkovateľom, a to len v rozsahu potrebnom na poskytovanie daných služieb v tejto oblasti. Ďalšími príjemcami môžu byť oprávnení zamestnanci spoločnosti Samsung SK a jej dôveryhodní poskytovatelia služieb.

Spoločnosť Samsung je možné kontaktovať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk. Rovnako je možné kontaktovať zodpovednú osobu na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited
Data Protection Officer
Adresa: Samsung House, 1000 Hillswood Drive,
Chertsey, Surrey KT16 0PS
Spojené kráľovstvo

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung SK sú dostupné na adrese www.samsung.com/sk/info/privacy/.

Osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ aj spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg. Číslo: 03086621 ("Samsung UK"), a to v rozsahu identifikačné údaje, kontaktné údaje a informácie týkajúce sa zariadenia Samsung. Spoločnosť Samsung UK spracúva uvedené osobné údaje na marketingové účel, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielanie informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung UK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung UK, vrátane súvisiacich práv a kontaktov, sú dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.


Podrobné pravidlá kampane nájdete TU.