Podrobné pravidlá kampane Samsung „Kúpte si Galaxy A54 ( SM-A546B) teraz a získajte Galaxy Buds2 navyše!"

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

 1. Organizátor Kampane: spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor kampane“).
 2. Prevádzkovateľ Kampane: spoločnosť IRD retail services, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 3421/65, 821 04 Bratislava, IČO: 50605003, IČ DPH: SK2120403065, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 116062/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Prevádzkovateľ kampane“).
 3. Účastníkom Kampane sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom bydliska alebo s dodacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť), s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu (ďalej len "Účastník"). Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom alebo Usporiadateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora alebo Usporiadateľa, a ďalej aj osoby v akomkoľvek príbuzenskom či obdobnom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 4. Kampaň prebieha od 15.3. 2023 do 30.4. 2023 (vrátane) alebo do vyčerpania zásob. Poslednú platnú registráciu nového Prístroja v mobilnej aplikácii Samsung Members je možné vykonať dňa 7.5.2023 vrátane a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú. Doklad o kúpe nového prístroja bude akceptovaný s dátumom od 15.3.2023 do 30.4.2023.
 5. V rámci Kampane je možné získať príslušenstvo navyše ( "Bonus") iba za nákup nových prístrojov modelu Samsung Galaxy A54 (SM-A546B), zakúpených v predajniach uvedených v článku 6 písm. a) týchto pravidiel. Označenie prístrojov pre autorizovanú distribúciu v SR je:
  Model Kód modelu Farba Pamäť EAN
  Galaxy-A54 5G SM-A546BLGCEUE Limetková 8GB_128GB 8806094891997
  Galaxy-A54 5G SM-A546BLGDEUE Limetková 8GB_256GB 8806094825961
  Galaxy-A54 5G SM-A546BLVCEUE Fialová 8GB_128GB 8806094891980
  Galaxy-A54 5G SM-A546BLVDEUE Fialová 8GB_256GB 8806094825947
  Galaxy-A54 5G SM-A546BZKCEUE Grafitová 8GB_128GB 8806094891973
  Galaxy-A54 5G SM-A546BZKDEUE Grafitová 8GB_256GB 8806094825923
  Galaxy-A54 5G SM-A546BZWCEUE Biela 8GB_128GB 8806094891966
  Galaxy-A54 5G SM-A546BZWDEUE Biela 8GB_256GB 8806094825909
  (ďalej len „Prístroje“ alebo každý zvlášť „Prístroj“).

 6. Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie Bonusu (musia byť splnené kumulatívne):
   Účastník si musí objednať a nasledovne kúpiť niektorý z Prístrojov Samsung uvedených v článku 5) týchto pravidiel u jedného z oficiálnych predajcov na území Slovenskej republiky:

   AGEM
   Alza.sk
   ANDREA SHOP
   ATC
   Datacomp
   DATART(ELEKTROSPED, a.s.)
   DATES MOBILE
   digitall.sk
   DOMOSS
   Elektromax
   Euronics
   hej.sk (ELEKTROSPED, a.s.)
   IRDistribution, a.s.
   mall.sk
   Mobil Partner
   mobilonline.sk
   mp3.sk /pgs.sk (Arašid spol. s r.o.)
   NAY
   O2 Slovakia, s.r.o.
   Orange Slovensko
   OKAY
   pgs.sk
   Planeo Elektro (FAST PLUS, a.s.)
   Samsung značková predajňa Bratislava Avion
   Samsung značková predajňa Bratislava Bory
   Samsung značková predajňa Banská Bystrica
   Samsung značková predajňa Košice
   Samsung Značková predajňa Žilina Aupark SETEL, s.r.o.
   Slovak Telekom
   Šeko Shop
   TPD (Frantisek Majtan)
   obchod-samsung.sk (IRD retail services, s. r. o)
   samsunggaleria.net (Electro expert, s.r.o.)
   Samsung.sk

   (ďalej len „Predajne“ alebo každá zvlášť „Predajňa“)

   Kúpou Prístroja sa rozumie prejavenie skutočného záujmu o kúpu (tzn. záujmu uzatvoriť kúpnu zmluvu), ktorej predmetom je Prístroj. Kúpa Prístroja sa musí uskutočniť v období od 15.3. 2023 do 30.4. 2023 (vrátane) podľa pravidiel uvedených na stránkach www.samsung.com/sk/akcie/members

  1. Doklad o kúpe nového prístroja bude akceptovaný s dátumom od 15.3. do 30.4.2023.Pre vybrané Predajne budú akceptované doklady o kúpe iba v stanovenom termine:
   - Slovak Telekom a Orange od 15.3. do 31.3.2023.
   - Registrácia do kampane v Samsung Members možná do 7.4.2023
   - O2 od 15.3. do 16.4.2023 Registrácia do kampane v Samsung Members možná do 7.5.2023

  2. Bonus môže byť uplatnený až po riadnej registrácii Účastníka Kampane a Prístroja v mobilnej aplikácii Samsung Members

  3. Záujem o Bonus Účastník prejaví vyplnením všetkých polí v mobilnej aplikácii Samsung Members, v časti „Výhody“ v kampani „Získajte svoj bonus“ v časti Výhody podľa postupu zverejneného na stránke https://www.novysamsung.sk/akcia/sluchadla-a54.

  4. Podmienkou vzniku nároku na Bonus je kúpa Prístroja v období od 15.3. 2023 do 30.4. 2023 (vrátane) a registrácia Prístroja v období od 15.3. 2023 do 7.5. 2023 (vrátane). Registráciu je možné uskutočniť iba do 7.5. 2023 (vrátane). Pri neskoršej registrácii či nesplnení všetkých predpísaných parametrov Prístroja, uvedených v článku 5) týchto pravidiel, nárok na Bonus nevzniká.
  5. Registráciu účastníka aPrístroja je možné vykonať výhradne priamo prostredníctvom zakúpeného Prístroja v nainštalovanej mobilnej aplikácii Samsung Members. Na registráciu v aplikácii je nutné, aby mal Prístroj funkčné slovenské dátové pripojenie a vloženú SIM kartu od slovenského operátora. Lokalizácia účtu Samsung Account musí byť „Slovensko“.
 7. Registrácia Účastníka a Prístrojov do Kampane

 8. Všeobecné informácie:

  1. Ak chce Účastník získať Bonus a nemá doposiaľ založený účet Samsung Account, ktorý je nutný na správne fungovanie aplikácie Samsung Members na základe používania predchádzajúceho prístroja Samsung Galaxy, musí si založiť účet Samsung Account, prihlásiť sa do aplikácie Samsung Members a vyplniť registračný formulár „Získajte svoj bonus“ v časti Výhody v období od 15.3. 2023 do 7.5. 2023 (vrátane). Neskoršia registrácia nebude povolená. Registráciu je možné vykonať výhradne na zakúpenom prístroji podľa bodu 5) týchto pravidiel.

  2. Účet Samsung Account Účastníka je tvorený a identifikovaný Samsung Galaxy prístrojom účastníka, menom a priezviskom účastníka, heslom, emailom a dátumom narodenia účastníka. Bez zadania týchto údajov nebude založenie účtu umožnené.

  3. Prístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením hesla. Heslo si Účastník vkladá sám pri zakladaní účtu Samsung Account. Heslo si môže Účastník neskôr zmeniť.

  4. Ďalej je nutné stanoveným spôsobom registrovať zakúpený Prístroj, na ktorý Účastník chce využiť Bonus. Pre aktiváciu Bonusu je nutné dokončiť registráciu, teda priamo nahrať do registračného formulára v aplikácii Samsung Members kópiu účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry), dátum nákupu, predajňu oficiálneho predajcu podľa bodu č.6) a IMEI (sériové číslo) registrovaného Prístroja.

  5. V tejto Kampani je možné registrovať len Prístroj/e – tzn. Prístroj/e značky Samsung Galaxy s parametrami uvedenými v článku 5) týchto pravidiel, a len na tieto je možné Bonus uplatniť a získať.

  6. Registrácia Prístroja musí byť kompletne dokončená najneskôr do 7.5.2023 (vrátane). Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a Účastník nemá na Bonus nárok.

  7. Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka, tzn. na jeden Samsung Account je možné v Kampani registrovať maximálne dva Prístroje.


 9. Registrácia v aplikácii Samsung Members:

  1. V aplikácii Samsung Members je pripravený formulár, v ktorom je nutné uviesť všetky požadované údaje, a to: meno, priezvisko , dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail Účastníka a údaje o novom prístroji. Zároveň Účastník vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami. Vytvorením registrácie účastník súhlasí s pravidlami tejto kampane. Registrácia Prístroja musí byť kompletne dokončená najneskôr do 7.5.2023 (vrátane). Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a Účastník nemá na Bonus nárok.

  2. Ak bola registrácia uskutočnená správne, dostane Účastník e-mail s potvrdením registrácie v kampani. V prípade, že niektoré údaje v registrácii sú chybné alebo nesprávne bude účastník e-mailom vyzvaný na doplnenie informácii. V prípade nedoplnenia požadovaných informácií do 14.5.2023 alebo ich nedoplnení správne, nárok na bonus účastníkovi zaniká.

  3. Pri registrácii Účastníka je nutné registrovať zakúpený Prístroj (v období od 15.3. 2023 do 30.4. 2023 (vrátane), a to vyplnením nasledujúcich údajov :
   - model Prístroja (načíta sa automaticky)
   - predajňu, kde sa nákup uskutočnil
   - Imei prístroja (načíta sa automaticky)
   - čitateľnú fotografiu nákupného dokladu preukazujúcu kúpu Prístroja
   Po úspešnej registrácii Účastníka a Prístroja získa Účastník Kampane e-mailom potvrdenie o registrácii.

  4. Po úspešnom zvalidovaní registrácie získa Účastník Kampane e-mailom potvrdenie o akceptovaní registrácie a získaní nároku na bonus. Po obdržaní akceptačného e-mailu musí účastník na získanie bonusu otvoriť aplikáciu Samsung Members v zakúpenom Prístroji, ktorý registroval v kampani. V aplikácii Samsung Members v časti Výhody si účastník vygeneruje poukaz s unikátnym kódom. Generovanie kódu je možné len na Prístrojoch podľa bodu 5) ktoré boli zaregistrované v Kampani a obdržal na takúto registráciu Účastník akceptačný e-mail. Na získanie kódu v aplikácii Samsung Members nie je možné použiť iný pristroj s rozdielnym IMEI ako bolo použité v registrácii. Na vygenerovanie kódu ma účastník 7 dní po obdržaní akceptačného e-mailu.
  5. Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich na účely získania nároku na Bonus podľa tejto Kampane, je v prípade registrácie cez uvedenú aplikáciu okamih doručenia kompletne vyplneného formulára registrácie Prístroja a Účastníka (ak už nie je registrovaný) osobe spracovávajúcej registrácie, vrátane doručenia kópie účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) prostredníctvom aplikácie Samsung Members. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na Bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 30 dní od vykonania registrácie.
  6. Usporiadateľ nie je povinný zasielať viac upozornení, a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako spam, čo Usporiadateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.
  7. Ak Účastník od Usporiadateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM/REKLAMA priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Usporiadateľa mohla byť označená ako SPAM alebo REKLAMA, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Organizátora Kampane, ktorá problém vyrieši. Usporiadateľ ani Prevádzkovateľ Kampane nenesú zodpovednosť za prípadné uplynutie platnosti Bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie Bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.
 10. Popis a uplatnenie Bonusu
  1. Po zakúpení Prístroja/ov, po registrácii Účastníka a Prístroja/ov a pri splnení všetkých ďalších podmienok stanovených v týchto pravidlách má Účastník nárok na získanie Bonusu podľa nižšie uvedeného výberu.

   K prístroju Samsung Galaxy A54 5G môže zákazník získať toto príslušenstvo: Bonus = Samsung Galaxy Buds2 , farba biela (SM-R177NZWAEUE)

  2. Podmienkou získania tohto Bonusu je úplná registrácia Prístroja v aplikácii Samsung Members, časť „Výhody“ a zadanie kódu z kupónu na www.novysamsung.sk do 31.5.2023.

  3. Bonus je možné uplatniť v prípade nákupu jedného až dvoch Prístrojov (resp. kombinácie Prístrojov) v súlade s článkom 5) a 6) týchto pravidiel.

  4. Na Bonusy získané v rámci Kampane sa vzťahuje štandardná záruka 2 roky, ktorá je poskytovaná Prevádzkovateľom Záruka je uplatniteľná v servisných strediskách https://www.samsung.com/sk/support/service-center/ alebo priamo u Prevádzkovateľa kampane, na telefónnom čísle +421 0800 726 786 alebo na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v záhlaví týchto pravidiel.
 11. Využitie Bonusu: www.novysamsung.sk:
  1. Žiadosť o zaslanie Bonusu Účastník prejaví tak, že v aplikácii Samsung Members splní všetky pravidlá registrácie svoje a Prístroja v súlade s čl. 8) týchto pravidiel. Po úspešnom dokončení registrácie a akceptovaní údajov v registrácii získa Účastník kupón v aplikácii Samsung Members, ktorý uplatní na stránkach www.novysamsung.sk, kde si výhru bezplatne v Eshope objedná.
  2. Uplatnenie Bonusu, teda možnosť zadania kódu z kupónu na stránkach www.novysamsung.sk, je možné v období od 15.3.2023 do 30.5.2023(vrátane). Neskoršie uplatnenie Bonusov nie je možné.
  3. Bonus bude bezplatne zaslaný na adresu Účastníka uvedenú pri tvorbe objednávky na stránke www.novysamsung.sk . Riadne uplatnený Bonus je Prevádzkovateľ povinný zaslať Účastníkovi do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej objednávky bonusu s použitím kódu, ak sú splnené všetky podmienky pre získanie Bonusu stanovené v týchto pravidlách. V prípade nákupu Prístroja Účastníkom ako spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia Bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude Bonus zaslaný iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14dní odstúpiť. Bonus nebude zaslaný ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.
 12. Ďalšie ustanovenia

 13. Účastník si musí po nákupe uschovať účtovný doklad (pokladničný blok alebo faktúru) preukazujúci nákup Prístroja. V prípade uplatnenia nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov. Bez predloženia príslušného účtovného dokladu Účastník nemá na Bonus nárok. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci kúpu Prístroja a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t. j. presný dátum a špecifikáciu Prístroja. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné.
 14. Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia podvodného konania Účastníka Kampane na účel uplatnenia Bonusu v rámci Kampane požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na Bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich dní od doručenia žiadosti Organizátora podľa tohto článku. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na Bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo takéhoto Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na Bonus.
 15. Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a v rámci registrácie ďalej Účastník prehlasuje, že sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.
 16. Vymáhanie účasti na Kampani či Bonuse súdnou cestou je vylúčené.
 17. Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania.
 18. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) Bonusov.
 19. Úplné a presné pravidlá Kampane sú dostupné na webovej stránke https://www.samsung.com/sk/akcie/members/.
 20. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Organizátorom, vrátane súvisiacich práv, sú dostupné na adrese: https://www.samsung.com/sk/akcie/members/
 21. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) Bonusov.
 22. Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane, a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane https://www.samsung.com/sk/bonus-galaxy-a/. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani bezplatne ukončiť jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom kontaktného formuláru zverejneného na adrese https://www.samsung.com/sk/support/contact/ alebo zavolaním na infolinku +421 0800 726 786
 23. Pracovná doba infolinky Organizátora je v pracovných dňoch a počas víkendu od 7:00 do 21:00.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje účastníkov kampane.

Spoločnosť Samsung SK môže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

 • Identifikačné údaje, kontaktné údaje uvedené v registračnom formulári,
 • Číslo bankového účtu,
 • Informácie týkajúce sa Nového prístroja Samsung a starého vykupovaného prístroja.

Osobné údaje sú spracúvané na účely:

 • Registrácia účastníka, organizácia a vyhodnotenie kampaní a plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel kampaní v súvislosti s účasťou v kampani. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané na základe zmluvy uzatvorenej s účastníkom kampane, a to po dobu trvania kampane a následne po dobu nutnú k ochrane práv spoločnosti Samsung SK v súvislosti s kampaňou, a to po dobu 3 rokov od ukončenia kampane, ktorej sa účastník zúčastnil. V prípade neposkytnutia osobných údajov pre tento účel sa nebudete môcť kampane zúčastniť.
 • Prezentácia výsledkov kampane, ktorej sa účastník zúčastnil, v médiách a reklamných materiáloch. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.
 • Marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk, zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov,
 • právo na vymazanie údajov,
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo žiadať obmedzenie spracúvania,
 • právo začať konanie pred orgánom dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
 • ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Ďalej mate právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Výkon svojich práv môžete žiadať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk.

Okrem uvedených spoločností, môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny Samsung. V rámci sprístupnenia osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny môže dochádzať k prenosu osobných údajov do tretej krajiny, Kórejskej republiky, na základe štandardných zmluvných doložiek.

Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené našim organizátorom marketingových kampaní, napr. spoločnosti Mobil online, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec, IČO: 44547722, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banská Bystrica, sp. zn. Sro 15812/S a poskytovateľom ďalších služieb v tejto oblasti, ako sprostredkovateľom alebo ako ďalším sprostredkovateľom, a to len v rozsahu potrebnom na poskytovanie daných služieb v tejto oblasti. Ďalšími príjemcami môžu byť oprávnení zamestnanci spoločnosti Samsung SK a jej dôveryhodní poskytovatelia služieb.

Spoločnosť Samsung je možné kontaktovať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk. Rovnako je možné kontaktovať zodpovednú osobu na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited
Data Protection Officer
Adresa: Samsung House, 1000 Hillswood Drive,
Chertsey, Surrey KT16 0PS
Spojené kráľovstvo

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung SK sú dostupné na adrese www.samsung.com/sk/info/privacy/.

Osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ aj spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg. Číslo: 03086621 ("Samsung UK"), a to v rozsahu identifikačné údaje, kontaktné údaje a informácie týkajúce sa zariadenia Samsung. Spoločnosť Samsung UK spracúva uvedené osobné údaje na marketingové účel, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielanie informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung UK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung UK, vrátane súvisiacich práv a kontaktov, sú dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.