Podrobné pravidlá kampane Samsung „Predobjednajte si Galaxy Note10 | 10+ a získajte bonus až 580 EUR* za Váš starý telefón.“

*Čiastka 580 EUR reprezentuje najvyššiu výkupnú cenu použitého Samsung Galaxy Note9 128GB Dual Sim

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

 1. Organizátor Kampane: spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. Zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor Kampane“).
 2. Technický správca WEB systému Kampane: mobil online, s.r.o., so sídlom Železničná 24, Lučenec, 984 01, IČO: 44547722, DIČ:2022734318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15812/S (ďalej len „technický správca webu a/alebo Sprostredkovateľ“).
 3. Účastníkom Kampane (ďalej len "Účastník") sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom s miestom bydliska alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom kampane alebo Sprostredkovateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 4. Kampaň prebieha od 7. 8. 2019 do 22. 8. 2019. Podmienkou na vznik nároku na bonus je predregistrácia (vyjadrenie záujmu o získanie bonusu), ktorú musíte vykonať v súlade s pravidlami Kampane v období od 7.8.2019 do 22.8.2019 vrátane a tak, ako je popísané ďalej v pravidlách. Bez tejto predregistrácie Účastníkovi nárok na bonus nevznikne. Následne je potrebné v období od 23. 8. do 30. 9. 2019 vrátane vykonať riadnu a tiež kompletnú registráciu popísanú ďalej v týchto pravidlách Kampane (registrácia novo zakúpeného Prístroja a starého funkčného prístroja k odpredaju). Poslednú platnú registráciu je možné vykonať dňa 30.9. 2019 a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú.
 5. V rámci Kampane je možné čerpať bonusy iba na predobjednané prístroje model Samsung Galaxy Note10 (N970) a Galaxy Note10+ (N975), špecifikované nižšie, pochádzajúce z distribučnej siete Organizátora Kampane a v predajniach uvedených v článku 6a) týchto pravidiel. Bonusy je možné čerpať len na prístroje špecifikované v týchto pravidlách, ktoré boli Účastníkom zakúpené ako nové. Bonusy sa nevzťahujú na prístroje zakúpené Účastníkom, ktoré boli pred predajom Účastníkovi použité alebo repasované. Označenie prístrojov pre autorizovanú distribúciu v Slovenskej republike je:

  Samsung Galaxy Note10

  SM-N970FZKDORS
  SM-N970FZSDORS
  SM-N970FZSDTMS
  SM-N970FZKDORX
  SM-N970FZSDORX

  Samsung Galaxy Note10+

  SM-N975FZKDORS
  SM-N975FZKDTMS
  SM-N975FZKDORX
  SM-N975FZSDORX
  SM-N975FZSGORX

  (ďalej len „Prístroje“ alebo každý zvlášť „Prístroj“)
 6. Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie Bonusu(musia byť splnené kumulatívne):
  1. Zakúpenie Prístroja Samsung uvedeného v článku 5) týchto pravidiel v jednej z uvedených Predajní na území Slovenskej republiky:

   Alza.sk
   Andreashop.sk
   Andreashopsala.sk
   Asbis
   Datacomp
   DATART INTERNATIONAL, a.s.
   Dates Mobile
   Digitall
   Elsatex
   Euronics a jeho maloobchodní partneri
   Euronics TPD (TPD.sk)
   Hej.sk
   IRD
   Mall.sk
   mobilonline
   mp3.sk
   NAY
   Nikita.sk
   Orange
   O2 - sieť predajní
   OKAY
   Slovak Telekom
   Planeo Elektro
   SETEL, s. r. o.
   Samsung brandshop
   Samsung e - shop

   ďalej len „Predajne“ alebo každá zvlášť „Predajňa“)
  2. Kúpou Prístroja sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nový Prístroj z distribúcie Organizátora Kampane uvedený v článku 5) týchto pravidiel. Účastník musí pred kúpou Prístroja vykonať predregistráciu na webových stránkach www.novysamsung.sk. Podrobnejší popis registrácie je uvedený nižšie. Kúpou a registráciou Prístroja uvedeného v článku 5) týchto pravidiel a predajom starého funkčného prístroja cez portál www.novysamsung.sk získava Účastník za stanovených podmienok možnosť využitia bonusu vo výške až 580 EUR. Výška bonusu závisí od modelu predávaného starého funkčného prístroja. Bonus môže byť uplatnený až po riadnej registrácii Účastníka Kampane a Prístroja na webových stránkach www.novysamsung.sk, vyplnení IMEI Prístroja Samsung Galaxy Note10/Galaxy Note10+, dátumu, kedy bol nový Prístroj zakúpený, Predajne, kde bol nový Prístroj zakúpený, nahratí účtovného dokladu, pokladničného bloku alebo faktúry a vyplnení parametrov starého funkčného prístroja, ktorý chce Účastník Kampane odpredať a uzavretím kúpnej zmluvy na
  3. Podmienkou vzniku nároku na bonus je predregistrácia v období od 7.8. do 22.8.2019, nákup aspoň jedného Prístroja, najvyše však dvoch Prístrojov na jednu unikátnu registráciu, uvedeného v článku 5) týchto pravidiel v období podľa článku 4 týchto pravidiel v období od 23.8. do 30.9.2019 vrátane a predaj starého funkčného prístroja v období od 23.8. do 30.9.2019 vrátane. Záujem o využitie bonusu (predregistráciu) možno prejaviť len po dobu konania Kampane podľa článku 4 týchto pravidiel, najneskor však do 22.8.2019 vrátane spôsobom ustanoveným v článku 7 týchto pravidiel. Pri neskoršej predregistrácii či nesplnení ostatných podmienok týchto pravidiel, nárok na bonus nevzniká.
  4. Výška bonusu je závíslá od modelu starého funkčného zariadenia ponúknutého k odpredaní, pričom bonus 580 EUR reprezentuje najvyššiu výkupnú cenu použitého Samsung Galaxy Note9 128 GB Dual Sim. Čiastka 580 EUR sa skladá z fixnej a variabilnej časti výkupnej ceny. Fixná čiastka 200 EUR platí pri odpredaní funkčného telefónu modelu Samsung Galaxy Note (Galaxy Note, Galaxy Note2, Galaxy Note3, Galaxy Note4, Galaxy Note Edge, Galaxy Note8, Galaxy Note9). Pre ostatné staré funkčné telefóny ponúknuté k odpredaní je výška fixnej časti výkupnej ceny 100 EUR.

  Registrácia Účastníka a Prístrojov do Kampane

 7. Všeobecné informácie:
  1. Ak chce Účastník získať bonus podľa pravidiel tejto Kampane, musí vykonať predregistráciu, ktorou Účastník vyjadruje záujem o účasť v Kampani. Predregistráciu je nutné vykonať v období od 7. 8. 2019 do 22. 8. 2019 vrátane. V rámci predregistrácie zákazník musí zaregistrovať svoje osobné údaje, tzv. Účet účastníka, model nového zariadenia a predajcu, u ktorého nové zariadenie predobjednal. Predregistráciou tak Účastník Kampane vyjadruje záujem o získanie bonusu. Bez platnej predregistrácie Účastníkovi nárok na bonus nevznikne.
  2. Účet Účastníka je tvorený a identifikovaný osobnými údajmi Účastníka uvedenými pri registrácii
  3. V období od 23. 8. 2019 do 30. 9. 2019 vrátane je nutné, aby Účastník svoju registráciu dokončil. Pre dokončenie registrácie je potrebné vložiť do registrácie stanoveným spôsobom informácie o novom zakúpenom Prístroji Samsung (zoznam modelov viz čl. 5 týchto pravidiel), na ktorý Účastník mieni využiť bonus. Pre aktiváciu bonusu je nutné nahrať pri registrácii do registračného formulára na webových stránkach www.novysamsung.sk IMEI číslo zakúpeného Prístroja, dátum kedy bol nový Prístroj zakúpený, predajňu, kde bol nový Prístroj zakúpený, kópiu pokladničného bloku alebo faktúry preukazujúcej kúpu Prístroja, číslo bankového účtu a ďalej uzavrieť kúpnu zmluvu na predaj starého funkčného prístroja. Bez zadania platného IMEI čísla zakúpeného nového Prístroja podľa článku 5 týchto pravidiel nebude registrácia umožnená.
  4. Následne je Účastník povinný nahrať informácie týkajúce sa starého funkčného prístroja, ktorý chce odpredať.
  5. Zároveň je nutné, aby účastník Kampaně zadal na portáli www.novysamsung.sk jednu z možností, ako bude starý funkčný prístroj odovzdaný na odkúpenie: osobným predaním na jednej z predajní určenej Organizátorom alebo odoslaním zadarmo kuriérom. Zoznam predajní určených Organizátorom pre odkup starých funkčných prístrojov, ako aj voľba kuriéra sa Účastníkovi zobrazia počas priebehu zadávania spôsobu odovzdania starého funkčného prístroja na portáli www.novysamsung.sk.
  6. Pre kompletnú registráciu na www.novysamsung.sk je nutné vyplniť parametre starého funkčného prístroja, ktorý chce Účastník odpredať. Bez týchto informácií nemôže byť registrácia dokončená.
  7. Registrácia nového Prístroja, ako aj odpredanie starého funkčného prístroja, musia byť kompletne dokončené podľa článku 4 týchto pravidiel najneskôr 30.09.2019 vrátane. Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a nárok na bonus tým zaniká
  8. Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka možno uplatniť počas platnosti Kampane maximálne 2 (slovami: dve) registrácie nového Prístroja, tak ako sú opísané v článku 8 a článku 9 týchto pravidiel a odpredať 2 (slovami: dva) staré funkčné prístroje.
 8. Registrácia na webových stránkach www.novysamsung.sk:
  1. Na webových stránkach je pripravený formulár, v ktorom je nutné vytvoriť predregistráciu nového Prístroja v období od 7. 8. 2019 do 22. 8. 2019 vrátane, čím Účastník vyjadruje záujem o účasť v Kampani.
  2. Ďalej v období od 23. 8. 2019 do 30. 9. 2019 je na webovej stránke pripravený formulár, v ktorom je nutné vyplniť všetky údaje k novému zakúpenému Prístroju, a to: IMEI číslo nového Prístroja, dátum, kedy bol nový Prístroj zakúpený, predajňu, kde bol nový Prístroj zakúpený, kópiu pokladničného bloku alebo faktúry, a tiež parametre starého funkčného prístroja, ktorý chce Účastník odpredať a číslo bankového účtu. Zároveň Účastník berie na vedomie spracúvanie osobných údajov v súlade s týmito pravidlami, prípadne vyjadrí súhlas a rovnako potvrdzuje čestné vyhlásenie, že vyplnené údaje sú pravdivé.
  3. Po uvedení parametrov starého funkčného prístroja, ktorý chce Účastník odpredať, sa mu zobrazí orientačná výkupná cena, ktorá bude upresnená servisným technikom po podrobnej prehliadke. Účastník si zvolí na webovej stránke www.novysamsung.sk spôsob, akým chce starý funkčný prístroj odovzdať. Účastník si môže zvoliť spôsob odovzdania prostredníctvom kuriéra na náklady Organizátora, alebo osobne na jednej z predajní určenej Organizátorom uvedených na webovej stránke www.novysamsung.sk.
  4. Po prehliadke starého funkčného prístroja servisným technikom bude Účastník kontaktovaný telefonicky alebo prostredníctvom e - mailu o finálnej výkupnej sume starého prístroja, ktorý Účastník odpredáva.
  5. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 35 pracovných dní od doručenia vykupovaného starého funkčného prístroja a úspěšnej registrácie nového Prístroja.
  6. Sprostredkovateľ nie je povinný zasielať viac upozornení - a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako SPAM, čo Sprostredkovateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.
  7. Ak Účastník od Sprostredkovateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Sprostredkovateľa mohla byť označená za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Sprostredkovateľ ani Organizátor Kampane nie sú zodpovední za prípadné uplynutie platnosti bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.

  Popis a uplatnenie Bonusu

 9. Popis Bonusu:
  1. Po vykonaní riadnej a kompletnej predregistrácie Účastníka v súlade s týmito pravidlami Kampane, zakúpení a registrácie nového Prístroja uvedeného v článku 5) týchto pravidiel a predaní svojho starého funkčného prístroja vyplnením jeho parametrov cez portál www.novysamsung.sk má Účastník nárok na získanie bonusu vo výške až do 580 EUR za splnenia podmienok stanovených v týchto pravidlách.
  2. V rámci tejto Kampane môže Účastník získať celkovú sumu až do výšky 580 EUR. Výška sumy bola vypočítaná na základe najvyššej výkupnej ceny používaného zariadenia Samsung Galaxy Note9 128GB Dual Sim. Celková suma, ktorú zákazník može získať za staré funkčné zariadenie sa skladá z fixnej časti výkupnej ceny a z variabilnej výkupnej ceny starého funkčného zariadenia.
  3. 9c -->
  4. Bonus vo výške až 580 EUR je možné uplatniť v súlade s článkom 6) a 7) týchto pravidiel v prípade nákupu nového Prístroja uvedeného v článku 5) týchto pravidiel.
  5. Bonus bude bezplatne zaslaný na bankový účet Účastníka uvedený v registračnom formulári. Riadne uplatnený bonus je Organizátor povinný zaslať v oprávnených prípadoch Účastníkovi do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie Prístroja. V prípade nákupu Prístroja Účastníkom ako spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude bonus až do výšky 580 EUR od spoločnosti Samsung (bližšie definovaný v článku 9 písm. b) týchto pravidiel) zaslaný iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia Prístroja odstúpiť. Bonus až do výšky 580 EUR od spoločnosti Samsung (bližšie definovaný v článku 9 písm. b) týchto pravidiel) nebude zaslaný ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom
  6. V prípade, ak Účastník využije svoje právo od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia Prístroja odstúpiť a bonus až do výšky 580 EUR od spoločnosti Samsung mu už bol pred odstúpením od kúpnej zmluvy vyplatený, je povinný kontaktovať Organizátora a vrátiť vyplatený bonus na základe pokynov Organizátora.

  Ďalšie ustanovenia

 10. Účastník je povinný po nákupe uschovať pokladničný blok alebo faktúru preukazujúcu nákup Prístroja. V prípade uplatnenia nároku na bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov (t.j. pokladničného bloku alebo faktúry) a kúpnej zmluvy. Bez predloženia príslušných dokladov stráca Účastník nárok na využitie bonusu. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci nákup Prístroja a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t.j. presný dátum a špecifikáciu Prístroja. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné.
 11. Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia, že sa Účastník dopustil podvodného konania za účelom uplatnenia bonusu v rámci Kampane, požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich kalendárnych dní v požadovanej forme. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo tohto Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na bonus.
 12. Platca DPH, ktorý kúpil Prístroj v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je pri uplatnení bonusu v súlade s § 53 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“), povinný v príslušnej výške vykonať opravu odpočítanej dane (vrátiť nárokovanú DPH).
 13. Aktívnym zapojením sa do Kampane vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a v rámci aktívneho zapojenia ďalej Účastník prehlasuje, že sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Organizátorom, vrátane súvisiacich práv, sú dostupné na adrese: www.samsung.com/sk/info/privacy/
 14. Vymáhanie účasti na Kampani súdnou cestou je vylúčené.
 15. Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované bonusy inými bonusmi obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania bonusov.
 16. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) bonusov.
 17. Proces výkupu starého funkčného prístroja prostredníctvom portálu www.novysamsung.sk, ako aj spôsob a podmienky výkupu, nemôže Organizátor Kampane ovplyvniť, ani za tento výkup, jeho proces a podmienky nezodpovedá. Výkup starého funkčného prístroja vykonáva Sprostredkovateľ, ktorým je spoločnosť mobil online, s.r.o.
 18. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie či stratu bonusu bankou.
 19. Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu ich zverejnenia na webových stránkach Kampane www.novysamsung.sk. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webových stránok www.novysamsung.sk alebo zavolaním na infolinku +421 948 904 633.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje účastníkov kampane.

Spoločnosť Samsung SK môže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

 • Identifikačné údaje, kontaktné údaje,
 • Číslo bankového účtu,
 • Informácie týkajúce sa zariadenia Samsung.

Osobné údaje sú spracúvané na účely:

 • Registrácia účastníka, organizácia a vyhodnotenie kampaní a plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel kampaní v súvislosti s účasťou v kampani. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané na základe zmluvy uzatvorenej s účastníkom kampane, a to po dobu trvania kampane a následne po dobu nutnú k ochrane práv spoločnosti Samsung SK v súvislosti s kampaňou, a to po dobu 3 rokov od ukončenia kampane, ktoré sa účastník zúčastnil. V prípade neposkytnutia osobných údajov pre tento účel sa nebudete môcť kampane zúčastniť.
 • Prezentácia výsledkov kampane, ktorej sa účastník zúčastnil, v médiách a reklamných materiáloch. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.
 • Marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk, zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov,
 • právo na vymazanie údajov,
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo žiadať obmedzenie spracúvania,
 • právo začať konanie pred orgánom dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
 • ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Ďalej mate právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Výkon svojich práv môžete žiadať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk.

Okrem uvedených spoločností, môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny Samsung. V rámci sprístupnenia osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny môže dochádzať k prenosu osobných údajov do tretej krajiny, Kórejskej republiky, na základe štandardných zmluvných doložiek.

Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené našim organizátorom marketingových kampaní, napr. spoločnosti Mobil online, s.r.o. so sídlom Železničná 24, 984 01 Lučenec, IČO: 44547722, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banská Bystrica, sp. zn. Sro 15812/S a poskytovateľom ďalších služieb v tejto oblasti, ako sprostredkovateľom alebo ako ďalším sprostredkovateľom, a to len v rozsahu potrebnom na poskytovanie daných služieb v tejto oblasti. Ďalšími príjemcami môžu byť oprávnení zamestnanci spoločnosti Samsung SK a jej dôveryhodní poskytovatelia služieb.

Spoločnosť Samsung je možné kontaktovať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk. Rovnako je možné kontaktovať zodpovednú osobu na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited
Data Protection Officer
Adresa: Samsung House, 1000 Hillswood Drive,
Chertsey, Surrey KT16 0PS
Spojené kráľovstvo

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung SK sú dostupné na adrese www.samsung.com/sk/info/privacy/.

Osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ aj spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg. Číslo: 03086621 ("Samsung UK"), a to v rozsahu identifikačné údaje, kontaktné údaje a informácie týkajúce sa zariadenia Samsung. Spoločnosť Samsung UK spracúva uvedené osobné údaje na marketingové účel, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielanie informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung UK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung UK, vrátane súvisiacich práv a kontaktov, sú dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.