Vymeňte starý za nový!

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

 1. Organizátor Kampane: spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28987322, DIČ:CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. Zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor Kampane“).
 2. Technický správca WEB systému Kampane: mobil online, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 13, Lučenec, 984 01, IČO: 44547722, DIČ:2022734318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15812/S (ďalej len „technický správca webu a/alebo Sprostredkovateľ“).
 3. Účastníkom Kampane (ďalej len "Účastník") sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom s miestom bydliska alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom kampane alebo Sprostredkovateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 4. Kampaň prebieha od 1.4.2021 do 30.4.2021 vrátane alebo do vyčerpania bonusov. Poslednú platnú registráciu je možné vykonať dňa 07.5.2021 a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú.
 5. 5. V rámci Kampane je možné čerpať Bonusy iba na zakúpené nové prístroje model zariadenia Samsung Galaxy S21 5G (G991B), Galaxy S21+ 5G (G996B) alebo Galaxy S21 Ultra 5G (G998B) pochádzajúce z distribučnej siete Organizátora Kampane a v predajniach uvedených v článku 6a) týchto pravidiel. Bonusy je možné čerpať len na prístroje špecifikované v týchto pravidlách, ktoré boli Účastníkom zakúpené ako nové. Bonusy sa nevzťahujú na prístroje zakúpené Účastníkom, ktoré boli pred predajom Účastníkovi použité alebo repasované. Označenie prístrojov pre autorizovanú distribúciu v SR je:


  Galaxy S21 5G SM-G991BZADEUE
  Galaxy S21 5G SM-G991BZIDEUE
  Galaxy S21 5G SM-G991BZVDEUE
  Galaxy S21 5G SM-G991BZWDEUE
  Galaxy S21 5G SM-G991BZAGEUE
  Galaxy S21 5G SM-G991BZIGEUE
  Galaxy S21 5G SM-G991BZVGEUE
  Galaxy S21 5G SM-G991BZWGEUE

  Galaxy S21+ 5G SM-G996BZKDEUE
  Galaxy S21+ 5G SM-G996BZSDEUE
  Galaxy S21+ 5G SM-G996BZVDEUE
  Galaxy S21+ 5G SM-G996BZKGEUE
  Galaxy S21+ 5G SM-G996BZSGEUE
  Galaxy S21+ 5G SM-G996BZVGEUE

  Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998BZKDEUE
  Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998BZSDEUE
  Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998BZKGEUE
  Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998BZSGEUE
  Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998BZKHEUE

  (ďalej len „Prístroje“ alebo každý zvlášť „Prístroj“)

 6. Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie Bonusu (musia byť splnené kumulatívne):
  1. Zakúpenie Prístroja Samsung uvedeného v článku 5) týchto pravidiel v jednej z uvedených Predajní na území Slovenskej republiky
   AGEM
   Alza.sk
   ANDREA SHOP
   ANDREA SHOP Šala
   ATC
   Datacomp
   DATART
   DATES MOBILE
   digitall.sk
   DOMOSS
   Elektromax
   EURONICS (sieť nezávyslých predajcov)
   hej.sk
   IRD
   NAY
   Mobil Partner
   mall.sk
   mobilonline.sk
   mp3.sk
   O2
   Orange
   OKAY
   Planeo Elektro
   Samsung značková predajňa Bratislava Avion
   Samsung značková predajňa Bratislava Bory
   Samsung značková predajňa Banská Bystrica
   Samsung značková predajňa Košice
   Samsung Značková predajňa Žilina Aupark
   TPD
   SETEL, s.r.o.
   Šeko Shop
   Samsung.sk
   Slovak Telekom

   (ďalej len „Predajne“ alebo každá zvlášť „Predajňa“)

  2. Kúpou Prístroja sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nový Prístroj z distribúcie Organizátora Kampane uvedený v článku 5) týchto pravidiel. Nákup sa musí uskutočniť v období od 25.1.2021 do 30.4. 2021 vrátane. Pre vybrané Predajne budú akceptované doklady o kúpe iba v stanovenom termine : Slovak Telekom od 25.1. do 31.3.2021. Účastník musí následne vykonať registráciu na webových stránkach www.novysamsung.sk v období podľa článku 4) týchto pravidiel od 29.1.2021 do 7.5.2021 vrátane. Podrobnejší popis registrácie je uvedený nižšie. Registráciou Prístroja uvedeného v článku 5) týchto pravidiel a predajom funkčného starého prístroja cez portál www.novysamsung.sk získava Účastník za stanovených podmienok možnosť využitia Bonusu vo výške až 790 EUR. Výška Bonusu závisí od modelu vykupovaného prístroja a modelu nového zakúpeného prístroja zo série Galaxy S21 5G. Bonus môže byť uplatnený až po riadnej registrácii Účastníka Kampane a Prístroja na webových stránkach www.novysamsung.sk, zadaní modelu nového Prístroja, vyplnení IMEI nového zariadenia Samsung Galaxy S21 5G (G991B), Samsung Galaxy S21+ 5G (G996B) alebo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (G998B) dátumu, kedy bolo nové zariadenie zakúpené, Predajne, kde bolo nové zariadenie zakúpené, nahratí účtovného dokladu, pokladničného bloku alebo faktúry a vyplnení parametrov starého funkčného prístroja, ktoré chce Účastník Kampane odpredať a uzavretím kúpnej zmluvy na odkup starého funkčného prístroja.

  3. Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí stanoveným spôsobom zaregistrovali Prístroj model zariadenia Samsung Galaxy S21 5G (G991B), Samsung Galaxy S21+ 5G (G996B) alebo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (G998B), uvedený v článku 5) týchto pravidiel, zakúpený v niektorej z predajní na území Slovenskej republiky uvedených v článku 6a), nahrali účtovný doklad – pozrite nižšie, a splnili všetky povinnosti uvedené v týchto pravidlách Kampane.

  4. Podmienkou vzniku nároku na Bonus je nákup aspoň jedného Prístroja uvedeného v článku 5) týchto pravidiel v období od 25.1.2021 do 30.4.2021 vrátane a predaj starého funkčného prístroja. Záujem o využitie Bonusu možno prejaviť len do 7.5.2021 spôsobom ustanoveným v článku 7) týchto pravidiel. Pri neskoršej registrácii či nesplnení ostatných podmienok týchto pravidiel, nárok na Bonus nevzniká. Maximálna výška zvýhodnenej výkupnej ceny u modelov starších funkčných prístrojov:
   Model vykupovaného funkčného telefónu Variabilný bonus (Variabilná časť výkupnej ceny*) Fixná časť výkupnej ceny (Bonus za odpredaj starého prístroja) Samsung Bonus za registráciu a kúpu nového prístroja zo série Galaxy S21 5G Maximálna výška zvýhodnenej výkupnej ceny
   Galaxy S8 135 € 100 € 100 € 335 €
   Galaxy S8+ 160 € 100 € 100 € 360 €
   Galaxy S9 single sim 170 € 200 € 100 € 470 €
   Galaxy S9 dual sim 175 € 200 € 100 € 475 €
   Galaxy S9+ single sim 185 € 200 € 100 € 485 €
   Galaxy S9+ dual sim 195 € 200 € 100 € 495 €
   Galaxy S10e 275 € 200 € 100 € 575 €
   Galaxy S10 Lite 285 € 200 € 100 € 585 €
   Galaxy S10 300 € 200 € 100 € 600 €
   Galaxy S10+ 330 € 200 € 100 € 630 €
   Galaxy S20 380 € 100 € 100 € 580 €
   Galaxy S20+ 440 € 100 € 100 € 640 €
   Galaxy S20 Ultra 590 € 100 € 100 € 790 €
   Galaxy S20 FE 128GB 310 € 100 € 100 € 510 €
   Galaxy S20 FE 256GB 430 € 100 € 100 € 630 €
   *Vyššie uvedené výkupné ceny reprezentujú najvyššie pamäťové verzie telefonného prístroja. Variabilná čiastka výkupnej ceny sa môže meniť podľa stavu starého prístroja a na základe aktuálnych podmienok na trhu.
 7. Registrácia Účastníka a Prístrojov do Kampane

 8. Všeobecné informácie:

  1. Ak chce Účastník získať Bonus podľa tejto Kampane musí zaregistrovať všetky potrebné dokumenty a informácie najneskôr do doby podľa článku 4) týchto pravidiel, t.j. do 7.5.2021 vrátane. Neskoršia registrácia nebude možná, resp. akceptovaná. Pre vybrané Predajne bude registrácia možná iba stanovenom termine : Slovak Telekom do 7.4.2021.

  2. Účastník je povinný nahrať informácie týkajúce sa starého funkčného prístroja, ktorý chce odpredať.

  3. Účet Účastníka je tvorený a identifikovaný osobnými údajmi Účastníka uvedenými pri registrácii.

  4. Ďalej je nutné stanoveným spôsobom zaregistrovať kúpený Prístroj Samsung, na ktorý Účastník mieni využiť Bonus. Pre aktiváciu Bonusu je nutné nahrať pri registrácii do registračného formulára na webových stránkach www.novysamsung.sk, identifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby, model nového Prístroja, IMEI číslo zakúpeného Prístroja, dátum kedy bolo nové zariadenie zakúpené, predajňu, kde bolo nové zariadenia zakúpené, kópiu pokladničného bloku alebo faktúry preukazujúcej kúpu Prístroja, číslo bankového účtu a uzavrieť kúpnu zmluvu na predaj starého prístroja. Bez zadania platného IMEI čísla zakúpeného Prístroja podľa článku 5) týchto pravidiel nebude registrácia umožnená.

  5. Zároveň je nutné odpredať starý funkčný prístroj cez portál www.novysamsung.sk.

  6. Pre kompletnú registráciu na www.novysamsung.sk je nutné vyplniť parametre starého funkčného prístroja, ktorý chce Účastník odpredať. Bez týchto informácií nemôže byť registrácia dokončená.

  7. V tejto Kampani je potrebné registrovať Prístroj, ktorého model je uvedený v článku 5) týchto pravidiel, na ktorý bude Bonus uplatnený a odpredať starý funkčný prístroj, v prípade ak chce Účastník získať výkupnú cenu za starý prístroj.

  8. Registrácia Prístroja, ako aj odpredanie starého funkčného prístroja, musia byť kompletne dokončené najneskôr do doby podľa článku 4) týchto pravidiel, t.j. do 7.5.2021. Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a nárok na Bonus tým zaniká.

  9. Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka možno uplatniť počas platnosti Kampane maximálne 2 (slovami: dve) registrácie Prístroja, tak ako sú opísané v článku 8) a článku 9) týchto pravidiel.

 9. Registrácia na webových stránkach www.novysamsung.sk:

  1. Na webových stránkach je pripravený formulár, v ktorom je nutné vyplniť všetky údaje, a to: identifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby, model nového Prístroja, IMEI číslo nového Prístroja, dátum, kedy bolo nové zariadenia zakúpené, Predajňu, kde bolo nové zariadenie zakúpené, kópiu pokladničného bloku alebo faktúry a parametre starého funkčného zariadenia, ktoré chce Účastník odpredať a číslo bankového účtu. Zároveň Účastník berie na vedomie spracúvanie osobných údajov v súlade s týmito pravidlami, vyjadrí s týmto spracúvaním svoj súhlas a rovnako potvrdzuje čestné vyhlásenie, že vyplnené údaje sú pravdivé.

  2. Po uvedení parametrov starého funkčného zariadenia, ktoré chce Účastník odpredať, sa mu zobrazí orientačná výkupná cena, ktorá bude upresnená servisným technikom po podrobnej prehliadke. Účastník si zvolí na webovej stránke www.novysamsung.sk spôsob, akým chce staré zariadenie odovzdať. Účastník si môže zvoliť spôsob odovzdania prostredníctvom kuriéra na náklady Organizátora alebo osobne na jednej z Predajní výkupcu uvedených na webovej stránke www.novysamsung.sk

  3. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na Bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 35 pracovných dní od doručenia vykupovaného starého funkčného zariadenia a potvrdenia nákupu nového Prístroja.

  4. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na Bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 35 pracovných dní od doručenia vykupovaného starého funkčného zariadenia a potvrdenia nákupu nového Prístroja.

  5. Výkupca má výhradné právo odmietnuť vykúpenie starého zariadenia a to najmä, nie však výlučne, z dôvodov jeho celkovej či podstatnej nefunkčnosti alebo inak zlého technického stavu. Výkupca má v sporných prípadoch právo vyžiadania si pokladničného či iného dokladu súvisiaceho so starým zariadením, na ktoré je uplatňovaný Bonus.

  6. Sprostredkovateľ nie je povinný zasielať viac upozornení - a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako SPAM, čo Sprostredkovateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

  7. Ak Účastník od Sprostredkovateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Sprostredkovateľa mohla byť označená za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Sprostredkovateľ ani Organizátor Kampane nie sú zodpovední za prípadné uplynutie platnosti Bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie Bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.

  8. Na jednu registráciu zákazníka je možné zaregistrovať maximálne dva rôzne modely nového prístroja Samsung série Galaxy S21 5G podľa článku 5) a zároveň môže účastník registrovať a odpredať len jeden starý prístroj na jeden zaregistrovaný nový prístroj podla článku 5) a 6).

 10. Popis bonusu:
  1. Zakúpením Prístroja uvedeného v článku 5) týchto pravidiel, predaním svojho starého funkčného prístroja cez portál www.novysamsung.sk a po registrácii nového Prístroja a vyplnení parametrov starého funkčného prístroja Účastníka, má Účastník nárok na získanie Bonusu vo výške až do 790 EUR za splnenia podmienok stanovených v týchto pravidlách. Výkupná cena za staré funkčné zariadenie bude Účastníkovi vyplatená po validácii stavu tohto zariadenia a to bankovým prevodom na bankový účet Účastníka. Fixný Samsung Bonus bude Účastníkovi zaslaný bankovým prevodom na jeho bankový účet. Suma výkupnej ceny sa skladá z variabilnej výkupnej ceny a fixnej časti variabilnej výkupnej ceny.

  2. V rámci tejto Kampane môže Účastník získať celkovú sumu až do výšky 790 EUR. Výška sumy závisí od modelu odpredaného Prístroja.

  3. Bonus vo výške až do 790 EUR je možné uplatniť v súlade s článkom 6) a 7) týchto pravidiel v prípade nákupu Prístroja uvedeného v článku 5) týchto pravidiel.

  4. Bonus bude bezplatne zaslaný na bankový účet Účastníka uvedený v registračnom formulári. Riadne uplatnený Bonus je Organizátor povinný zaslať v oprávnených prípadoch Účastníkovi do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie Prístroja. V prípade nákupu Prístroja Účastníkom ako spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia Bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude Bonus až 790 EUR od spoločnosti Samsung (bližšie definovaný v článku 9) písm. b) týchto pravidiel) zaslaný iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia Prístroja odstúpiť. Bonus až do 790 EUR od spoločnosti Samsung (bližšie definovaný v článku 9) písm. b) týchto pravidiel) nebude zaslaný ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

  5. V prípade, ak Účastník využije svoje právo od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia Prístroja odstúpiť a Bonus vo výške až do 790 EUR, mu už bol pred odstúpením od kúpnej zmluvy vyplatený, je povinný vrátiť vyplatený Bonus na účet Organizátora.
 11. Ďalšie ustanovenia

 12. Účastník je povinný po nákupe uschovať pokladničný blok alebo faktúru preukazujúcu nákup Prístroja. V prípade uplatnenia nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov (t.j. pokladničného bloku alebo faktúry) a kúpnej zmluvy. Bez predloženia príslušných dokladov stráca Účastník nárok na využitie Bonusu. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci nákup Prístroja a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t.j. presný dátum zakúpenia Prístroja a špecifikáciu Prístroja. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné. Doklad o kúpe bude akceptovaný s dátumom kúpy od 25.01.2021 do 30.4.2021.
 13. Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia, že sa Účastník dopustil podvodného konania za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na Bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich kalendárnych dní v požadovanej forme. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na Bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo tohto Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na Bonus.
 14. Platca DPH, ktorý kúpil Prístroj v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je pri uplatnení Bonusu v súlade s § 53 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“), povinný v príslušnej výške vykonať opravu odpočítanej dane (vrátiť nárokovanú DPH).
 15. Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a v rámci registrácie ďalej Účastník prehlasuje, že sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.
 16. Vymáhanie účasti na Kampani súdnou cestou je vylúčené.
 17. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Organizátorom, vrátane súvisiacich práv, sú dostupné na adrese: https://www.novysamsung.sk/stranka/podrobne-pravidla-s21-extra-bonus.
 18. Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované bonusy inými bonusmi obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania Bonusov.
 19. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) Bonusov.
 20. Proces výkupu starého funkčného prístroja prostredníctvom portálu www.novysamsung.sk. ako aj spôsob a podmienky výkupu nemôže Organizátor Kampane ovplyvniť a ani za tento výkup, jeho proces a podmienky nezodpovedá. Výkup starého prístroja vykonáva Sprostredkovateľ.
 21. Úplné a presné pravidlá a podmienky registrácie cez portál www.novysamsung.sk sú dostupné na webových stránkach portálu www.novysamsung.sk.
 22. Organizátor nezodpovedá za nerealizovanie prevodu finančných prostriedkov predstavujúcich Bonus bankou
 23. Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane, na webových stránkach www.novysamsung.sk. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webových stránok www.novysamsung.sk alebo zavolaním na infolinku +421 948 904 633.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje účastníkov kampane.

Spoločnosť Samsung SK môže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

 • Identifikačné údaje, kontaktné údaje,
 • Číslo bankového účtu,
 • Informácie týkajúce sa zariadenia Samsung.

Osobné údaje sú spracúvané na účely:

 • Registrácia účastníka, organizácia a vyhodnotenie kampaní a plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel kampaní v súvislosti s účasťou v kampani. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané na základe zmluvy uzatvorenej s účastníkom kampane, a to po dobu trvania kampane a následne po dobu nutnú k ochrane práv spoločnosti Samsung SK v súvislosti s kampaňou, a to po dobu 3 rokov od ukončenia kampane, ktoré sa účastník zúčastnil. V prípade neposkytnutia osobných údajov pre tento účel sa nebudete môcť kampane zúčastniť.
 • Prezentácia výsledkov kampane, ktorej sa účastník zúčastnil, v médiách a reklamných materiáloch. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.
 • Marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk, zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov,
 • právo na vymazanie údajov,
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo žiadať obmedzenie spracúvania,
 • právo začať konanie pred orgánom dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
 • ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Ďalej mate právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Výkon svojich práv môžete žiadať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk.

Okrem uvedených spoločností, môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny Samsung. V rámci sprístupnenia osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny môže dochádzať k prenosu osobných údajov do tretej krajiny, Kórejskej republiky, na základe štandardných zmluvných doložiek.

Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené našim organizátorom marketingových kampaní, napr. spoločnosti Mobil online, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec, IČO: 44547722, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banská Bystrica, sp. zn. Sro 15812/S a poskytovateľom ďalších služieb v tejto oblasti, ako sprostredkovateľom alebo ako ďalším sprostredkovateľom, a to len v rozsahu potrebnom na poskytovanie daných služieb v tejto oblasti. Ďalšími príjemcami môžu byť oprávnení zamestnanci spoločnosti Samsung SK a jej dôveryhodní poskytovatelia služieb.

Spoločnosť Samsung je možné kontaktovať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk. Rovnako je možné kontaktovať zodpovednú osobu na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited
Data Protection Officer
Adresa: Samsung House, 1000 Hillswood Drive,
Chertsey, Surrey KT16 0PS
Spojené kráľovstvo

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung SK sú dostupné na adrese www.samsung.com/sk/info/privacy/.

Osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ aj spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg. Číslo: 03086621 ("Samsung UK"), a to v rozsahu identifikačné údaje, kontaktné údaje a informácie týkajúce sa zariadenia Samsung. Spoločnosť Samsung UK spracúva uvedené osobné údaje na marketingové účel, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielanie informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung UK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung UK, vrátane súvisiacich práv a kontaktov, sú dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.