Podrobné pravidlá kampane Samsung „Vymeňte starý za nový.“

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

 1. Organizátor Kampane: spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor Kampane“).
 2. Technický správca WEB systému Kampane: mobil online, s.r.o., so sídlom Železničná 24, Lučenec, 984 01, IČO: 44547722, DIČ:2022734318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15812/S (ďalej len „technický správca webu a/alebo Sprostredkovateľ“).
 3. Účastníkom Kampane (ďalej len "Účastník") sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom kampane alebo Sprostredkovateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 4. V rámci Kampane je možné čerpať zľavu iba na zakúpené prístroje model Samsung pochádzajúce z distribučnej siete Organizátora Kampane a v predajniach uvedených v článku. (ďalej len „Prístroje“ alebo každý zvlášť „Prístroj“)
 5. Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie bonusu (musia byť splnené kumulatívne):
  a) Je potrebné, aby Účastník na stránke www.novysamsung.sk zaregistroval všetky potrebné údaje o starom Prístroji, zvolil si nový Prístroj, ktorý si chce zakúpiť a taktiež zvolil jednu z partnerských predajní, na ktorej odpredá starý Prístroj a zakúpi si nový.
  b) Po zvolení jednej z predajní, Účastník čaká na e – mail potvrdzujúci dostupnosť ním zvoleného Prístroja, ktorý si chce zakúpiť.
  c) Kúpou Prístroja sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nový Prístroj z distribúcie Organizátora Kampane týchto pravidiel
 6. Registrácia Účastníka a Prístrojov do Kampane

  Všeobecné informácie:
  1. Je nutné zaregistrovať všetky potrebné údaje o starom Prístroji na stránke www.novysamsung.sk.
  2. Následne na to, je nutné vybrať si nový Prístroj a zvoliť jednu z predajní, kde zákazník svoj starý Prístroj odpredá a zároveň si zakúpi svoj nový Prístroj.
  3. Účastník čaká na e – mail potvrdzujúci dostupnosť ním zvoleného Prístroja na danej Predajni.
  4. Následne je Účastník povinný nahrať informácie týkajúce sa starého funkčného prístroja, ktorý chce odpredať.
 7. Registrácia na webových stránkach www.novysamsung.sk:
  1. Na webových stránkach je pripravený formulár, v ktorom je nutné vyplniť všetky údaje o starom Prístroji, ktorý chce Účastník odpredať, zvoliť si nový Prístroj, ktorý si chce Účastník kúpiť a takisto zvoliť predajňu, na ktorej Účastník odpredá svoj starý Prístroj a vyzvihne si nový Prístroj.
  2. Po uvedení parametrov starého Prístroja, ktoré chce Účastník odpredať, sa mu zobrazí orientačná výkupná cena, ktorá bude upresnená servisným technikom po podrobnej prehliadke. Účastník si zvolí na webovej stránke www.novysamsung.sk predajňu, na ktorej chce starý Prístroj odovzdať.
  3. Účastník bude informovaný prostredníctvom e – mailu, či sa požadovaný nový Prístroj nachádza na ním zvolenej predajni.
  4. Ak Účastník od Sprostredkovateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Sprostredkovateľa mohla byť označená za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši.

  Ďalšie ustanovenia

 8. Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia, že sa Účastník dopustil podvodného konania v rámci Kampane, požadovať ďalšie overenie. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich kalendárnych dní v požadovanej forme. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť Účastníkovi nárok zúčastniť sa Kampane. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka v rámci Kampane, má Organizátor právo tohto Účastníka z Kampane vylúčiť.
 9. Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a v rámci registrácie ďalej Účastník prehlasuje, že sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.
 10. Vymáhanie účasti na Kampani súdnou cestou je vylúčené.
 11. Účastník týmto berie na vedomie spracúvanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje“) spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28987322, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, konajúcou v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B ako prevádzkovateľom Osobných údajov Účastníka na účely účasti Účastníka v Kampani. Spracúvanie osobných údajov na tento účel je nevyhnutné pre realizáciu Kampane, tzn. plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Organizátor a Účastník. Osobné údaje spracúvané na tento účel budú uchovávané po dobu trvania Kampane a po dobu nutnú k ochrane práv Organizátora v súvislosti s Kampaňou. Organizátor a Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg. číslo: 03086621 („Samsung UK“) ďalej spracúvajú ako prevádzkovatelia (ďalej spoločne ako „Prevádzkovateľ“) časť Osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo pre marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb Prevádzkovateľov, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkov a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Spracúvanie Osobných údajov na tento účel bude prebiehať na základe súhlasu udeleného Účastníkom Kampane. Súhlas môže Účastník Kampane kedykoľvek odvolať, zákonnosť spracúvania Osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá. Osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.
 12. V súvislosti so spracúvaním Osobných údajov berie Účastník Kampane na vedomie, že má nasledujúce práva: právo požadovať prístup k Osobným údajom; právo požadovať opravy alebo vymazanie Osobných údajov; právo požadovať obmedzenie spracúvania Osobných údajov; právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Osobných údajov; právo na prenosnosť dát; právo podať sťažnosť orgánu dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viacej informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/ a ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 13. Okrem uvedených Prevádzkovateľov, môžu byť poskytnuté Osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny Samsung. V rámci sprístupnenia Osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny môže dochádzať k predávaniu Osobných údajov do tretích krajín na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti ochrany alebo štandardných zmluvných doložiek. Poskytnuté Osobné údaje budú ďalej sprístupnené spoločnosti mobil online, s.r.o., so sídlom Železničná 24, Lučenec, 984 01, IČO: 44547722, DIČ:2022734318, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15812/S ako sprostredkovateľovi.
 14. Pri spracúvaní Osobných údajov Prevádzkovateľom dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovanie, ktoré môže mať pre Účastníka právne účinky alebo sa ho dotknúť podobným spôsobom. V takomto prípade môže Účastník požadovať ľudský zásah Prevádzkovateľov pri spracúvaní Osobných údajov, ďalej vyjadriť svoj názor a napadnúť rozhodnutie učinené prostredníctvom automatizovaného spracúvania.
 15. Poskytnutie Osobných údajov je nevyhnutné pre účasť Účastníka v Kampani, pokiaľ sa nejedná o spracúvanie na základe udeleného súhlasu Účastníka. V prípade neposkytnutia Osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre účasť v Kampani, nebude možné, aby sa Účastník Kampane zúčastnil. Prevádzkovateľov je možné kontaktovať na uvedenej adrese, prípadne na e-mailovej adrese d.palanekova@partner.samsung.com
 16. Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované bonusy inými bonusmi obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania bonusov.
 17. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) bonusov
 18. Proces výkupu starého prístroja prostredníctvom portálu www.vykup-telefonov.sk ako aj spôsob a podmienky výkupu nemôže Organizátor Kampane ovplyvniť ani za tento výkup, jeho proces a podmienky nezodpovedá. Výkup starého prístroja vykonáva Sprostredkovateľ.
 19. Úplné a presné pravidlá a podmienky registrácie cez portál www.novysamsung.sk sú dostupné na webových stránkach portálu www.novysamsung.sk.
 20. Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane na webových stránkach www.novysamsung.sk. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webových stránok www.novysamsung.sk alebo zavolaním na infolinku 0800 66 53 77.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje účastníkov kampane.

Spoločnosť Samsung SK môže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

 • Identifikačné údaje, kontaktné údaje,
 • Číslo bankového účtu,
 • Informácie týkajúce sa zariadenia Samsung.

Osobné údaje sú spracúvané na účely:

 • Registrácia účastníka, organizácia a vyhodnotenie kampaní a plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel kampaní v súvislosti s účasťou v kampani. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané na základe zmluvy uzatvorenej s účastníkom kampane, a to po dobu trvania kampane a následne po dobu nutnú k ochrane práv spoločnosti Samsung SK v súvislosti s kampaňou, a to po dobu 3 rokov od ukončenia kampane, ktoré sa účastník zúčastnil. V prípade neposkytnutia osobných údajov pre tento účel sa nebudete môcť kampane zúčastniť.
 • Prezentácia výsledkov kampane, ktorej sa účastník zúčastnil, v médiách a reklamných materiáloch. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.
 • Marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk, zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov,
 • právo na vymazanie údajov,
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo žiadať obmedzenie spracúvania,
 • právo začať konanie pred orgánom dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
 • ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Ďalej mate právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Výkon svojich práv môžete žiadať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk.

Okrem uvedených spoločností, môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny Samsung. V rámci sprístupnenia osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny môže dochádzať k prenosu osobných údajov do tretej krajiny, Kórejskej republiky, na základe štandardných zmluvných doložiek.

Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené našim organizátorom marketingových kampaní, napr. spoločnosti Mobil online, s.r.o. so sídlom Železničná 24, 984 01 Lučenec, IČO: 44547722, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banská Bystrica, sp. zn. Sro 15812/S a poskytovateľom ďalších služieb v tejto oblasti, ako sprostredkovateľom alebo ako ďalším sprostredkovateľom, a to len v rozsahu potrebnom na poskytovanie daných služieb v tejto oblasti. Ďalšími príjemcami môžu byť oprávnení zamestnanci spoločnosti Samsung SK a jej dôveryhodní poskytovatelia služieb.

Spoločnosť Samsung je možné kontaktovať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk. Rovnako je možné kontaktovať zodpovednú osobu na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited
Data Protection Officer
Adresa: Samsung House, 1000 Hillswood Drive,
Chertsey, Surrey KT16 0PS
Spojené kráľovstvo

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung SK sú dostupné na adrese www.samsung.com/sk/info/privacy/.

Osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ aj spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg. Číslo: 03086621 ("Samsung UK"), a to v rozsahu identifikačné údaje, kontaktné údaje a informácie týkajúce sa zariadenia Samsung. Spoločnosť Samsung UK spracúva uvedené osobné údaje na marketingové účel, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielanie informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung UK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung UK, vrátane súvisiacich práv a kontaktov, sú dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.